Wprowadzone przez

Informacja dot. zakładania nowych kart

Prosimy o zgłaszanie się do Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Baligrodzie w celu założenia nowych kart. Żywność wydawana będzie w dniu: 1 luty 2021 r. (poniedziałek) – Baligród 2 luty 2021 r. (wtorek) – pozostałe miejscowości w budynku REMIZY STRAŻACKIEJ będzie wydawana żywność z Podkarpackiego Banku Żywności dla rodzin znajdujących się w bardzo trudnej sytuacji materialnej, szczególnie dla rodzin z dziećmi. Dochód na osobę w rodzinie […]

Nieodpłatna pomoc prawna

Starostwo Powiatowe w Lesku informuje, że zgodnie z ustawą z dnia 5 sierpnia 2015 r. o nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnym poradnictwie obywatelskim oraz edukacji prawnej (Dz. U. z 2019 r. poz. 294) Powiat Leski w kolejnym roku – od 1 stycznia 2021 r. realizuje zadanie zlecone z zakresu administracji rządowej polegające na udzielaniu nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego oraz edukacji prawnej.  

Zarządzenie Wójta Gminy Baligród

Zarządzenie Nr 292.2020 Wójta Gminy Baligród z dnia 29 grudnia 2020 roku w sprawie przeprowadzenia konsultacji dotyczących projektu „ Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobieganiu bezdomności zwierząt na terenie gminy Baligród w 2021 roku”.  

„Dostępna praca”

Rzeszowska Agencja Rozwoju regionalnego S.A. zaprasza do udziału w projekcie  pt. „Dostępna praca” realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014‑2020, Działanie 8.1 „Aktywna integracja osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego -projekty konkursowe Projekt skierowany jest do osób: z niepełnosprawnością, zamieszkałych na terenie woj. Podkarpackiego, osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym lub kwalifikujących się do objęcia […]

Informacja o zmianie wysokości stawek opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Urząd Gminy w Baligrodzie zawiadamia, że uchwałą Rady Gminy nr XXV.122.2020 z dnia 07 grudnia 2020 roku zostały ustalone nowe stawki opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Od 01 stycznia 2021 roku stawki opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi wynoszą: Za odpady zbierane w sposób selektywny: Osoby fizyczne: 24 zł od osoby Nieruchomości, na której nie mieszkają mieszkańcy a powstają odpady komunalne stawka za pojemnik z odpadami: o pojemności 80 l –        12.12zł o pojemności 120 […]

INFORMACJA

Usługi w zakresie odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych z terenu Gminy Baligród w 2021r. świadczy Leskie Przedsiębiorstwo Komunalne Sp. z o.o. ul. Przemysłowa 11, 38-600 Lesko wybrane w wyniku przetargu nieograniczonego, który odbył się dnia 20.11. 2020r.

Ptasia grypa

W związku z pojawiającymi się w ostatnim czasie doniesieniami dotyczącymi stwierdzenia kolejnych ognisk ptasiej grypy w Polsce, istnieje realne zagrożenie wystąpienia tej choroby na terenie województwa podkarpackiego. Wobec powyższego Powiatowy lekarz Weterynarii w Lesku zwraca się z uprzejmą prośbą o rozpowszechnienie w sposób zwyczajowo przyjęty wśród mieszkańców gminy informacji o konieczności powiadamiania Inspekcji Weterynaryjnej o przypadkach znajdowania padłych dzikich ptaków. Informację taką należy niezwłocznie przekazać telefonicznie na numery: […]

Program 'Polski Bon Turystyczny'

PRZEDSIĘBIORCO, BĄDŹ AKTYWNY – DAJ SIĘ ZNALEŹĆ! W ramach Polskiego Bonu Turystycznego do przedsiębiorców trafiło już 250 milionów złotych. Wciąż do wydania są bony o wartości ponad trzech miliardów złotych! CHCESZ SKORZYSTAĆ Z TEGO WSPARCIA? ZAREJESTRUJ SIĘ W BAZIE PUE ZUS! Jeśli już to zrobiłeś, to UZUPEŁNIJ SWOJE DANE o m.in. ADRES MIEJSCA WYKONYWANEJ DZIAŁALNOŚCI TURYSTYCZNEJ, BY UŁATWIĆ DOTARCIE TURYSTÓW WŁAŚNIE DO CIEBIE! Wszystkie potrzebne informacje znajdziesz […]