Zgłoszenie do ewidencji innych obiektów, w których są świadczone usługi hotelarskie

 

   Każdy przedsiębiorca lub rolnik planujący świadczyć usługi hotelarskie lub prowadzić gospodarstwo agroturystyczne, ma obowiązek (zgodnie z art. 39 ust. 3 ustawy o usługach hotelarskich oraz usługach pilotów wycieczek i przewodników turystycznych) zgłosić swój obiekt do prowadzonej w urzędzie gminy ewidencji innych obiektów, w których są świadczone usługi hotelarskie.

 

Co to są inne obiekty hotelarskie

Usługi hotelarskie mogą być świadczone w tzw. innych obiektach i dotyczą m.in. wynajmowania przez rolników pokoi i miejsc na ustawianie namiotów w prowadzonych przez nich gospodarstwach agroturystycznych, samodzielnych pokoi, miejsc noclegowych
w pomieszczeniach wspólnych (salach), miejsc noclegowych w budynkach stałych, miejsc noclegowych w ośrodkach szkoleniowo-wypoczynkowych, miejsc noclegowych w zakładach uzdrowiskowych, pokoi gościnnych/kwater prywatnych, domków letniskowych.

 

Jak zgłosić obiekt noclegowy do ewidencji:

 1. Pobierz, wypełnij i wydrukuj odpowiedni wniosek wraz z załącznikami.
 2. We wniosku podaj numer NIP oraz numer wpisu do KRS albo numer wpisu do ewidencji działalności gospodarczej – o ile taki posiadasz.
 3. Udaj się do swojego urzędu, złóż wniosek.
 4. Jeśli chcesz otrzymać zaświadczenie o wpisie obiektu do ewidencji, wypełnij wniosek i dokonaj opłaty skarbowej w wysokości 17 zł
  (w kasie urzędu lub przelewem na rachunek bankowy: 90 1600 1462 1854 9106 1000 0001
  BNP PARIBAS), potwierdzenie wpłaty dołącz do wniosku o wydanie zaświadczenia.

Miejsce złożenia i odbioru dokumentów:  Urząd Gminy w Baligrodzie
Termin załatwienia sprawy: Zgodnie z art. 35 Kodeksu postępowania administracyjnego.

 

Uwagi
Przedsiębiorca świadczący usługi hotelarskie zgłasza do ewidencji informacje o:

 1. zdarzeniach powodujących przejściowo wstrzymanie lub istotne ograniczenie zakresu świadczonych usług,
 2. zaprzestaniu świadczenia usług hotelarskich,
 3. uzyskaniu decyzji marszałka województwa o zaszeregowaniu obiektu do rodzaju
  i nadaniu kategorii,
 4. zmianie działalności sezonowej na stałą lub stałej na sezonową,
 5. zmianie liczby miejsc noclegowych, liczby jednostek mieszkalnych, zmianie ich struktury, zmianie numeru telefonu, a także o ile obiekt posiada – o zmianie numeru faksu, adresu poczty elektronicznej oraz adresu strony internetowej itp.

PLIKI DO POBRANIA:

 1. Wniosek o dokonanie wpisu do ewidencji innych obiektów, w których są świadczone usługi hotelarski oraz załączniki:
 2. a) deklaracja dotycząca spełniania minimalnych wymagań, co do wyposażenia dla obiektów świadczących usługi hotelarskie, niebędących obiektami hotelarskimi
 3. b) opis obiektu
 4. Zgłoszenie zmiany wpisu do ewidencji innych obiektów, w których są świadczone usługi hotelarskie
 5. Zawiadomienie o zakończeniu świadczenia usług hotelarskich, o zmianie rodzaju obiektu hotelarskiego

 

Podstawa prawna

 1. Ustawa z 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2020 r. poz. 256 z późn. zm.).
 2. Ustawa z 29 sierpnia 1997 r. o usługach hotelarskich oraz usługach pilotów wycieczek
  i przewodników turystycznych (Dz. U. z 2020 r. poz. 2211).
 3. Rozporządzenie Ministra Gospodarki i Pracy z 19 sierpnia 2004 r. w sprawie obiektów hotelarskich i innych obiektów, w których są świadczone usługi hotelarskie (Dz. U. z 2017 r. poz. 2166).

 

Szczegółowe informacje o przetwarzaniu danych osobowych w Urzędzie Gminy
w Baligrodzie znajdują się w na stronie:  http://bip.baligrod.pl/?c=mdTresc-cmPokaz-391