Projekt „Maluch u siebie”

Szanowni Państwo

Od 1 sierpnia 2020r. Gmina Baligród realizuje projekt „Maluch u siebie”. Dofinansowanie uzyskano w konkursie nr RPPK.09.01.00-IP.01-18-029/19 w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 Oś priorytetowa IX Jakość edukacji i kompetencji w regionie Działanie 9.1 Rozwój edukacji przedszkolnej.

W ramach projektu przewidziano następujące zadania:

  1. Adaptację pomieszczeń – adaptacja pracowni komputerowej na salę przedszkolną oraz adaptacja pomieszczenia przeznaczonego na łazienkę dla dzieci.
  2. Doposażenie nowych miejsc wychowania przedszkolnego w pomoce dydaktyczne i sprzęt interaktywny.
  3. Zapewnienie bieżącego funkcjonowania nowych miejsc wychowania przedszkolnego.
  4. Organizację zajęć logopedycznych.

Celem projektu jest poprawa dostępu do edukacji przedszkolnej poprzez zwiększenie liczby miejsc wychowania przedszkolnego na terenie gminy Baligród, województwo podkarpackie. Nowe miejsca edukacji przedszkolnej będą stworzone przy Szkole Podstawowej im. św. Jana Pawła II w Baligrodzie i będą dostosowane do potrzeb dzieci z niepełnosprawnościami.

 

Data rozpoczęcia projektu: 01.08.2020

Data zakończenia projektu: 31.07.2021

 

Wartość projektu: 194 933,51 zł

Wartość unijnego dofinansowania: 175 433, 51 zł

Poziom unijnego dofinansowania (w procentach): 90%