lgd logo

Lokalna Grupa Działania

Lokalna Grupa Działania zaprasza na spotkania informacyjne związane z organizowanym naborem wniosków o powierzenie grantów (Przedsięwzięcie 2.4.2 – Wspieranie inicjatyw
społecznych na rzecz rozwoju i poprawy atrakcyjności turystycznej, rekreacyjnej i kulturalnej obszaru LGD) w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.