XIV Sesja Rady Gminy Baligród

W dniu 27 listopada 2019 r. o godz.16 00 w sali Gminnego Ośrodka Kultury w Baligrodzie odbędzie się XIV sesja Rady Gminy Baligród.

 

Porządek obrad sesji:
1. Otwarcie sesji.
2. Stwierdzenie prawomocności obrad sesji.
3. Przyjęcie porządku obrad sesji.
4. Przyjęcie protokołu z sesji Rady Gminy z dnia 24 października 2019 r.
5. Powołanie Komisji Wniosków i Uchwał.
6. Sprawozdanie Wójta Gminy z działalności w okresie między sesjami.
7. Rozpatrzenie projektów uchwał w sprawie:
a) zmian w budżecie gminy na rok 2019,
b) zmieniająca uchwałę w sprawie przekazania w drodze darowizny nieruchomości położonej w miejscowości Zahoczewie, stanowiącej własność gminy Baligród na rzecz Parafii Rzymskokatolickiej pw. Św. Anny w Hoczwi
c) określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości
d) określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych
e) zmiany uchwały Nr XXXII.186.2018 Rady Gminy Baligród z dnia 30 stycznia 2018 r. w sprawie trybu udzielania i rozliczania dla szkół, przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych form wychowania przedszkolnego prowadzonych na terenie Gminy Baligród oraz trybu przeprowadzania kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystania
8. Dyskusja na temat regulaminu określającego wysokość stawek i szczegółowe warunki
przyznawania nauczycielom dodatków do wynagrodzenia zasadniczego, szczegółowe warunki
obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych
zastępstw oraz wysokość nagród ze specjalnego funduszu nagród.
9. Interpelacje, wnioski i zapytania oraz odpowiedzi.
10. Sprawozdanie Komisji Wniosków i Uchwał.
11. Zakończenie obrad sesji.