Obwieszczenie

Na podstawie § 2 pkt 3 Rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 17 lutego 2010 r. w sprawie sporządzania projektu planu zadań ochronnych dla obszaru Natura 2000 (Dz. U.  z 2010 r., nr 34, poz. 186 z późn. zm.), w związku z realizacją projektu nr POIS.02.04.00-00-0193/16 „Opracowanie Planów Zadań Ochronnych dla obszarów Natura 2000” współfinansowanego ze środków pochodzących z Europejskiego Funduszu Spójności  w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko,

REGIONALNY DYREKTOR OCHRONY ŚRODOWISKA W RZESZOWIE

 Z A W I A D A M I A,

o zamiarze przystąpienia do sporządzenia projektu planu zadań ochronnych dla obszaru Natura 2000 Dorzecze Górnego Sanu PLH180021.

Plany Zadań Ochronnych są instrumentem planistycznym obowiązkowo sporządzanym dla obszarów Natura 2000 (art. 28 ustawy o ochronie przyrody). Ustanawiane są zarządzeniem regionalnego dyrektora ochrony środowiska  i obowiązują przez 10 lat, przy czym mogą być zmieniane jeśli wynika to z potrzeb siedlisk lub gatunków dla których wyznaczono dany obszar. Ustalenia planów winny być transponowane do obowiązujących dokumentów planistycznych pozostających w kompetencjach organów władzy publicznej, np.: studiów uwarunkowań kierunków zagospodarowania przestrzennego gmin, miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego, planów urządzenia lasu.

Metodyka sporządzania planów zadań ochronnych zakłada prowadzenie procesu planistycznego w sposób głęboko uspołeczniony, pozwalający wszystkim zainteresowanym stronom na aktywne uczestnictwo w jego tworzeniu. Z uwagi na to przewiduje się organizację serii spotkań z udziałem wszystkich zainteresowanych ochroną obszarów osób, jak również możliwość składania uwag i wniosków w ramach całego procesu tworzenia planów zadań ochronnych.

      Informuje jednocześnie, iż ogólne założenia projektu, końcowe projekty planów zadań ochronnych oraz wszelkie informacje na temat prac, a także miejsc i terminów składania uwag i wniosków, będą podawane do publicznej wiadomości na stronie internetowej Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Rzeszowie http://rzeszow.rdos.gov.pl/pois-02-04-00-00-0193.

Szczegółowych informacji udziela również Pani Olimpia Bator – Planista Regionalny, pod numerem telefonu (17) 785 00 44, e-mail: oraz Pan Krzysztof Cholewa – Asystent Planisty Regionalnego, pod numerem telefonu (17) 785 00 44, e-mail: .