Informacja dla osób, które zużywają olej opałowy do celów grzewczych

Informacja dla osób, które zużywają olej opałowy do celów grzewczych – zmiany w
sprzedaży oleju opałowego do celów opałowych od 1 września 2019 r.

Do kiedy należy się zarejestrować

Do 31 marca 2020 r. będzie można kupić olej opałowy na dotychczasowych zasadach,

czyli bez konieczności rejestracji urządzenia grzewczego w urzędzie skarbowym. Nie warto
jednak odkładać tej czynności na ostatnią chwilę, zwłaszcza, że termin ten przypada
w sezonie grzewczym.

Co należy zrobić

Osoby lub podmioty, które będą chciały od 1 września 2019 r. kupić olej opałowy
na nowych zasadach, tj. potwierdzać odbiór i składać oświadczenie o przeznaczeniu
elektronicznie w systemie monitorowania przewozu towarów (SENT), powinny najpierw
złożyć, m.in. elektronicznie zgłoszenie rejestracyjne uproszczone AKC-RU we właściwym
w sprawach akcyzy urzędzie skarbowym aby uzyskać status tzw. zużywającego podmiotu
olejowego (ZPO).

Zgodnie z nowymi regułami, osoby i podmioty zużywające, które będą kupować olej opałowy
będą zobowiązane do zarejestrowania posiadanych urządzeń grzewczych (pieców)
we właściwym do wykonywania zadań w zakresie akcyzy urzędzie skarbowym.

Po rejestracji podmioty te uzyskają od naczelnika urzędu skarbowego potwierdzenie przyjęcia
zgłoszenia rejestracyjnego uproszczonego, które będzie zawierać numer identyfikacyjny
każdego miejsca, w którym znajduje się urządzenie grzewcze stacjonarne, a w przypadku
urządzeń grzewczych niestacjonarnych (nagrzewnice, osuszacze) – numer identyfikacyjny
tego urządzenia.

Dostawa olejów będzie możliwa wyłącznie do miejsca wskazanego przy rejestracji
jako miejsce, w którym znajduje się urządzenie grzewcze stacjonarne albo w przypadku
urządzenia grzewczego niestacjonarnego – do miejsca, w którym aktualnie się ono znajduje,
o ile podmiot zużywający olej opałowy poda numer identyfikacyjny takiego urządzenia
nadany przy rejestracji.

Uwaga!

Numery identyfikacyjne, należy podać sprzedawcy oleju przy składaniu zamówienia.

Po dostawie oleju trzeba będzie również elektronicznie potwierdzić ilości odebranego oleju
opałowego.

Kto musi zarejestrować urządzenia

Każdy,      kto chce nabywać olej opałowy do celów grzewczych, aby zużyć

go w posiadanych urządzeniach grzewczych.

Czy należy podawać sprzedawcy numer identyfikacyjny

Gdy nie przekażemy sprzedawcy przy  zamawianiu oleju opałowego numeru

identyfikacyjnego, wówczas nie będziemy mogli kupić tego paliwa, ponieważ sprzedawca
odmówi jego dostawy.

Kiedy można kupić olej opałowy bez rejestracji w urzędzie skarbowym

Jedynym przypadkiem, kiedy można będzie kupić olej opałowy bez uprzedniej rejestracji
urządzeń grzewczych w urzędzie skarbowym, będzie zakup oleju w punktach sprzedaży
detalicznej maksymalnie 100 kg lub 100 litrów oleju jednorazowo w opakowaniach
jednostkowych, które zawierają nie więcej niż 30 kg lub 30 litrów każde – w takim przypadku
konieczne będzie przekazanie sprzedawcy informacji o rodzaju, typu, mocy i liczbie
posiadanych urządzeń grzewczych, a w przypadku osób fizycznych nieprowadzących
działalności gospodarczej okazania dokumentu potwierdzającego tożsamość.

Gdzie rejestrować urządzenie

Zarejestrować należy w urzędzie skarbowym właściwym w sprawach podatku akcyzowego –
nie każdy urząd skarbowy zajmuje się akcyzą.

Wykaz urzędów skarbowych oraz terytorialny zasięg ich działania określa załącznik
do rozporządzenia Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 21 lutego 2017 r. w sprawie
właściwości urzędów skarbowych i izb administracji skarbowej w zakresie akcyzy (Dz. U.
poz. 371).

Osoby fizyczne wybierają akcyzowy urząd skarbowy właściwy dla adresu ich miejsca
zamieszkania albo miejsca pobytu, natomiast osoby prawne i jednostki organizacyjne
niemające osobowości prawnej – urząd właściwy dla miejsca ich siedziby, a podmioty
aktualnie zarejestrowane dla potrzeb akcyzy wybierają właściwy dotychczasowo urząd
skarbowy.

Jak dokonać rejestracji

Możesz:

zgłosić elektronicznie za pośrednictwem portalu PUESC https://puesc.gov.pl/. Osoby
fizyczne będą mogły też zarejestrować się korzystając z Portalu Podatkowego
na stronie podatki.gov.pl w zakładce „Akcyza”, natomiast podmioty
gospodarcze będą mogły dokonać rejestracji korzystając z Portalu Podatkowego
po 1 września 2019 r. – w przypadku zgłoszenia elektronicznego, potwierdzenie
przyjęcia zgłoszenia rejestracyjnego uproszczonego AKC-PR/U wydane zostanie on-
line.
wybrać tradycyjny, papierowy formularz zgłoszenia rejestracyjnego uproszczonego
(druk AKC-RU/AKC-ZU ewentualnie z załącznikiem AKC-RU/A), który składa się
we właściwym w sprawach podatku akcyzowego urzędzie skarbowym. Po
prawidłowym złożeniu zgłoszenia naczelnik urzędu skarbowego w ciągu 7 dni wyda
dokument potwierdzenia przyjęcia zgłoszenia rejestracyjnego uproszczonego (druk
AKC-PR/U), w którym wskazane będą numery identyfikacyjne urządzeń grzewczych
(dla urządzeń niestacjonarnych) lub miejsc, w których się one znajdują.

Uwaga!

Osobom fizycznym i podmiotom, które nie prowadzą działalności gospodarczej, do złożenia
uproszczonego zgłoszenia rejestracyjnego przez PUESC wystarczy konto proste.

Jakie dane należy podać w zgłoszeniu rejestracyjnym uproszczonym

W zgłoszeniu, poza swoimi danymi adresowymi, należy podać miejsca instalacji
użytkowanych urządzeń grzewczych oraz informacje o wszystkich posiadanych urządzeniach,
zarówno stacjonarnych, jak i niestacjonarnych (mobilnych).

W przypadku miejsc zainstalowania urządzeń grzewczych stacjonarnych należy podać
dodatkowo dane geolokalizacyjne (współrzędne geograficzne) tych miejsc – w przypadku
zgłoszeń elektronicznych, po wpisaniu adresu miejsca wystarczy wybrać opcję „pobierz
współrzędne”. Przy wypełnianiu formularzy papierowych dla ustalenia współrzędnych
geolokalizacyjnych można skorzystać z aplikacji nawigacyjnych lub elektronicznych map,
gdzie po kliknięciu we właściwym miejscu na mapie pojawią się, np. takie dane 52.549730,
19.732958 albo poprosić o pomoc w urzędzie skarbowym.

W przypadku urządzeń grzewczych należy podać ich rodzaj, typ i moc oraz przewidywaną
ilość zużywanego oleju rocznie przez każde urządzenie grzewcze. Ilość tę należy wskazać
orientacyjnie, np. na podstawie średniego zużycia z lat poprzednich.

Jak często należy składać zgłoszenie rejestracyjne uproszczone

Zgłoszenie składa się jednorazowo, a o ewentualnych zmianach zawartych w nim danych
(np. o wymianie pieca) lub o zaprzestaniu użytkowania danego urządzenia grzewczego należy
poinformować naczelnika urzędu skarbowego w ciągu 7 dni od zaistnienia takiego zdarzenia.
Do zgłaszania zmian służy ten sam formularz AKC-RU/AKC-ZU.

Podstawa prawna

Ustawa z dnia 19 lipca 2019 r. o zmianie ustawy o systemie monitorowania drogowego i
kolejowego przewozu towarów oraz zmianie niektórych innych ustaw.