Ministerstwo Rolnictwa I Rozwoju Wsi Orzeł

Ogłoszenie

O G Ł O S Z E N I E
w sprawie

NABORU UZUPEŁNIAJĄCEGO KANDYDATÓW NA ŁAWNIKÓW SĄDÓW POWSZECHNYCH
W WYBORACH NA KADENCJĘ 2024-2027

Działając na podstawie art. 160 § 1 i 2 ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. Prawo o ustroju sądów powszechnych (Dz. U. z 2023 r.  poz. 217, z późn. zm., dalej jako: „ustawa”)

Ogłaszam nabór uzupełniający kandydatów na ławników w kadencji 2024 – 2027 do Sądu Rejonowego w Lesku

– 2 ławników

Podmioty wymienione w art. 162 § 1 ustawy zapraszam do zgłaszania kandydatur obywateli, spełniających wymogi określone w art. 158 § 1 i 3 oraz w art. 159 § 1 i 2 ustawy, na ławników sądowych w ramach prowadzonego naboru.