Granty PPGR – Wsparcie dzieci i wnuków byłych pracowników PGR w Rozwoju cyfrowym

Wójt Gminy Baligród informuje, iż Gmina Baligród ma możliwość aplikowania o środki finansowe w ramach projektu grantowego „Wsparcie dzieci z rodzin popegeerowskich w rozwoju cyfrowym – granty PPGR”.

Celem Programu jest wsparcie rodzin popegeerowskich z dziećmi w zakresie dostępu do sprzętu komputerowego oraz dostępu do Internetu.

O wsparcie mogą starać się rodziny, których:

a) dziecko zamieszkuje miejscowość w której funkcjonowało niegdyś zlikwidowane państwowe przedsiębiorstwo gospodarki rolnej,

b) dziecko jest członkiem rodziny (krewnym w linii prostej, tj. rodzicie, dziadkowie, pradziadkowie/opiekunem prawnym), który to pracował niegdyś w zlikwidowanym państwowym przedsiębiorstwie gospodarki rolnej i zamieszkiwał w miejscowości objętej PPGR

c) dziecko nie otrzymało na własność lub w drodze użyczenia, w ostatnim roku oraz roku poprzedzającym rok złożenia przedmiotowego wniosku (tj. w roku 2020 i 2021), komputera stacjonarnego lub przenośnego będącego laptopem zakupionego ze środków publicznych lub środków organizacji pozarządowych lub zwrotu kosztów, lub dofinansowania zakupu tych rzeczy.

Dofinansowanie będzie można otrzymać na:

​​a) sprzęt komputerowy z urządzeniami peryferyjnymi i akcesoriami oraz niezbędnym oprogramowaniem, umożliwiających pracę zdalną, w tym niezbędne akcesoria i oprogramowanie dla osób z niepełnosprawnościami (maksymalna stawka za jednostkę komputera określoną w dokumentacji konkursowej, tj.3 500 PLN za jednostkę stacjonarną lub laptopa oraz 1 500 PLN za zakup tabletu)

b) ubezpieczenie zakupionego sprzętu komputerowego;

c) usługę zapewniającą dostęp do Internetu na sprzęcie komputerowym zakupionym w ramach projektu, w przypadku gdy opiekun prawny w oświadczeniu wskaże na brak możliwości zapewnienia usługi dostępu do Internetu.

Warunkiem zakwalifikowania wniosku jest przedłożenie następujących dokumentów:

1) oświadczenie opiekuna prawnego dziecka lub ucznia szkoły średniej, który osiągnął pełnoletniość (załączniki poniżej)

2) dokument potwierdzający, iż członek rodziny pracował niegdyś w zlikwidowanym państwowym przedsiębiorstwie gospodarki rolnej i zamieszkiwał w miejscowości objętej PPGR (np. świadectwo pracy)

3) Informacje o Wnioskodawcy wraz ze zgodą na przetwarzanie danych osobowych (załącznik poniżej)

Termin złożenia wniosku: do 4.11.2021r. do godz. 14.00

Miejsce złożenia wniosku:

Siedziba GZOPO (w budynku szkoły na 1 piętrze)
ul. Adama Mickiewicza 1
38-606 Baligród

Tel: 134684056

Informacje dotyczące Programu znajdują się na stronie: https://www.gov.pl/web/cppc/wsparcie-ppgr

 

 

Gmina w celu potwierdzenia poprawności danych w oświadczeniu może
korzystać z informacji uzyskanych z KOWR oraz innych danych i rejestrów
państwowych znajdujących się w jej zasobach lub na podstawie dokumentów
przedłożonych przez składającego oświadczenie.

Ze wsparcia w ramach „Granty PPGR – Wsparcie dzieci z rodzin
pegeerowskich w rozwoju cyfrowym” mogą skorzystać tylko Uczniowie (od
„zerówki” szkolnej do ostatniej klasy „szkoły średniej”) spełniający
wszystkie warunki zawarte w oświadczeniach zał.7 lub zał. 8.

Rodzice/ Opiekunowie prawni lub Uczniowie pełnoletni składają
oświadczenie w gminie zgodnej z miejscem zamieszkania dziecka (ucznia).

Dziecko musi zamieszkiwać gminę lub miejscowość, w której działało
niegdyś PPGR. Niekoniecznie musi być to ta sama gmina, w której
pracowali i mieszkali krewni w linii prostej ucznia. Dziecko mieszkające
aktualnie w miejscowości/gminie, która nie uzyska pozytywnej opinii KOWR
(nie znajduje się na terenie po PPGR) nie może skorzystać z wsparcia w
ramach tego konkursu.