Wyłożenie do publicznego wglądu projektu Zmiany Nr 1/2019 Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Baligród

Wójt Gminy Baligród zawiadamia o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu ZMIANY NR 1/2019 STUDIUM UWARUNKOWAŃ I KIERUNKÓW ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO GMINY BALIGRÓD WRAZ Z PROGNOZĄ ODDZIAŁYWANIA NA ŚRODOWISKO