Rekrutacja do oddziału przedszkolnego SP. im. św. Jana Pawła II w Baligrodzie

Dyrektor Szkoły Podstawowej im. św. Jana Pawła II w Baligrodzie ogłasza nabór  do oddziału przedszkolnego dla dzieci 3-letnich ( rocznik 2017).

Wnioski do odebrania w sekretariacie szkoły.

Terminy :

– rekrutacja podstawowa : od 01.08.2020 r. do 14.08.2020 r.

– rekrutacja uzupełniająca: od 15.08.2020 r. do 31.08.2020 r.

 

Nowe miejsca zostaną utworzone w związku z realizacją projektu przez Gminę Baligród „Maluch u siebie”.

Dofinansowanie uzyskano w konkursie nr RPPK.09.01.00-IP.01-18-029/19 w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 Oś priorytetowa IX Jakość edukacji i kompetencji w regionie Działanie 9.1 Rozwój edukacji przedszkolnej.

Beneficjent projektu – Gmina Baligród, ul. Plac Wolności 13, 38-606 Baligród

Tytuł projektu: Maluch u siebie

Skrócony opis:

  • Tworzenie nowych miejsc w istniejącym ośrodku wychowania przedszkolnego (OWP)
  • Rozszerzenie oferty ośrodka wychowania przedszkolnego (OWP) o dodatkowe zajęcia wyrównujące szanse edukacyjne dzieci

Celem projektu jest poprawa dostępu do edukacji przedszkolnej poprzez zwiększenie liczby miejsc wychowania przedszkolnego na terenie gminy Baligród, województwo podkarpackie. Nowe miejsca edukacji przedszkolnej będą stworzone przy Szkole Podstawowej im. św. Jana Pawła II
w Baligrodzie i będą dostosowane do potrzeb dzieci z niepełnosprawnościami. Zostanie również stworzona oferta dodatkowych zajęć wyrównujących szanse edukacyjne dzieci.

Data rozpoczęcia projektu: 01.08.2020

Data zakończenia projektu: 31.07.2021

Wartość projektu: 194 933,51 zł

Wartość unijnego dofinansowania: 175 433, 51 zł  

Poziom unijnego dofinansowania (w procentach): 90%