Regulamin utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Baligród

Regulamin utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Baligród

Rozdział I

Postanowienia ogólne

 

 • 1

Regulamin określa szczegółowe zasady utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Baligród, zgodnie z wymaganiami art.4 ust.2 ustawy z dnia 13 września 1996r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach.

 

Rozdział II

Wymagania w zakresie utrzymania czystości i porządku na terenie nieruchomości

 

 • 2
 1. Właściciele nieruchomości zobowiązani są do selektywnego zbierania powstałych na terenie nieruchomości odpadów komunalnych, z podziałem na następujące frakcje:

–  papier,

–  metale i tworzywa sztuczne oraz odpady opakowaniowe wielomateriałowe,

–  szkło,

–  bioodpady,

–  odpady niebezpieczne,

–  przeterminowane leki i chemikalia,

– odpady niekwalifikujące się do odpadów medycznych powstałych w gospodarstwie domowym w wyniku  przyjmowania  produktów  leczniczych w formie  iniekcji                         i prowadzenia  monitoringu  poziomu substancji we krwi, w szczególności igieł i strzykawek,

– zużyte baterie i akumulatory,

– zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny,

– meble i inne odpady wielkogabarytowe,

– zużyte opony,

– odpady budowlane i rozbiórkowe,

– odpady tekstyliów i odzieży.

 1. Właściciele nieruchomości zabudowanych budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi mogą kompostować bioodpady w przydomowych kompostowniach, jeżeli nie powoduje to uciążliwości dla otoczenia i negatywnego oddziaływania na środowisko oraz spełnia wymagania obowiązujących w tym zakresie przepisów.

Posiadanie przydomowego kompostownika  zwalnia właściciela nieruchomości w całości z obowiązku posiadania pojemnika lub worka  na bioodpady.

 

 • 3

Właściciele  nieruchomości zobowiązani są do uprzątnięcia błota, śniegu, lodu oraz innych zanieczyszczeń z części nieruchomości służącej do użytku publicznego.

 • 4

Mycie pojazdów samochodowych poza myjniami może odbywać się na wydzielonych, utwardzonych częściach nieruchomości, nieprzeznaczonych do użytku publicznego, pod warunkiem odprowadzania powstających ścieków do kanalizacji sanitarnej lub do zbiornika bezodpływowego.

 • 5

Naprawa pojazdów samochodowych poza warsztatami samochodowymi może odbywać się wyłącznie pod warunkiem, że nie powoduje zanieczyszczania środowiska, a powstające odpady będą gromadzone selektywnie.

Rozdział III

Rodzaje i minimalne pojemności pojemników lub worków przeznaczonych do zbierania odpadów komunalnych na terenie nieruchomości oraz na drogach publicznych oraz warunki rozmieszczania tych pojemników i ich utrzymania w odpowiednim stanie sanitarnym, porządkowym i technicznym

 

 • 6
 1. Na terenie Gminy Baligród do gromadzenia odpadów komunalnych należy stosować

– pojemniki lub worki  o pojemności:  80 litrów,  120 litrów  i 1100 litrów:

– kosze uliczne na odpady o pojemności 20 litrów.

 1. Pojemniki i worki do selektywnego zbierania odpadów powinny posiadać następującą kolorystykę oraz oznaczenie:

– kolor niebieski, oznaczony napisem „Papier”, przeznaczony na odpady z papieru i tektury, odpady opakowaniowe z papieru i odpady opakowaniowe z tektury,

– kolor żółty oznaczony napisem „Plastik, Metale, Opakowania wielomateriałowe” – przeznaczony na odpady opakowaniowe z metali, odpady opakowaniowe z tworzyw sztucznych, odpady opakowaniowe wielomateriałowe,

-kolor zielony oznaczony napisem „Szkło” – przeznaczony na odpady ze szkła i odpady opakowaniowe ze szkła,

– kolor brązowy oznaczony napisem „Bioodpady” – przeznaczony na bioodpady.

 1. Pojemniki i worki przeznaczone do zbierania odpadów niesegregowanych (zmieszanych) powinny być w kolorze czarnym.

 

 • 7

1.Ustala się minimalną pojemność pojemnika lub worka przeznaczonego do zbierania segregowanych odpadów komunalnych na 80 litrów.

 

2.Ustala się minimalną pojemność pojemnika lub worka przeznaczonego do zbierania niesegregowanych (zmieszanych) odpadów komunalnych na 80 litrów  –  na  dwie osoby zamieszkałe w zabudowie mieszkaniowej i wielokrotność pojemnika lub worka powyżej ustalonej liczby mieszkańców.

3.Właściciele nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne zobowiązani są  dostosować pojemność pojemników do swoich indywidualnych potrzeb, uwzględniając następujące normy:

 1. a) dla budynków użyteczności publicznej przy wykorzystaniu pojemników:

– o pojemności 80 litrów – do 500 m2 powierzchni użytkowej;

– o pojemności 120 litrów – od 500 m2 do 2000 m2 powierzchni użytkowej;

– o pojemności 1100 litrów – powyżej 2000 m2 powierzchni użytkowej,

 1. b) dla żłobków, przedszkoli i szkół wszelkiego typu – 6 litrów na każde dziecko lub ucznia przy wykorzystaniu pojemników:

– o pojemności 120 litrów – do 20 dzieci lub uczniów i wielokrotność pojemnika powyżej ustalonej ilości dzieci lub uczniów;

– o pojemności 1100 litrów – do 183 dzieci lub uczniów i wielokrotność pojemnika powyżej ustalonej ilości dzieci lub uczniów,

 1. c) dla lokali handlowych przy wykorzystaniu pojemników:

– o pojemności 80 litrów – do 2 zatrudnionych;

– o pojemności 120 litrów – od 3 do 6 zatrudnionych;

– o pojemności 1100 litrów – od 7 do 15 zatrudnionych i wielokrotność pojemnika powyżej ustalonej ilości zatrudnionych,

 1. d) dla lokali gastronomicznych przy wykorzystaniu pojemników:

– o pojemności 120 litrów na 30 m2 powierzchni użytkowej i wielokrotność pojemnika powyżej ustalonej powierzchni użytkowej,

– o pojemności 1100 litrów na 270 m2 powierzchni użytkowej i wielokrotność pojemnika powyżej ustalonej powierzchni użytkowej,

 1. e) dla zakładów produkcyjnych – 24 litry na pracownika przy wykorzystaniu pojemników:

– 120 litrów na 5 zatrudnionych i wielokrotność pojemnika powyżej ustalonej ilości zatrudnionych;

– 1100 litrów na 45 zatrudnionych i wielokrotność pojemnika powyżej ustalonej ilości zatrudnionych,

 1. f) dla domów opieki, hoteli, pensjonatów itp. przy wykorzystaniu pojemników:

– 120 litrów na 100 m2 powierzchni użytkowej i wielokrotność pojemnika powyżej ustalonej powierzchni użytkowej

– 1100 litrów na 1000 m2 powierzchni użytkowej i wielokrotność pojemnika powyżej ustalonej powierzchni użytkowej,

 1. g) dla cmentarzy przy wykorzystaniu pojemników o pojemności 1100 litrów do 3000 m2 powierzchni zajętej pod groby, nagrobki, grobowce i wielokrotność pojemnika powyżej ustalonej powierzchni,
 2. h) dla dróg publicznych przy wykorzystaniu koszy ulicznych o pojemności nie mniejszej niż 20 litrów usytuowane w odległości co 50 m,
 3. i) dla nieruchomości, na których znajdują się domki letniskowe lub innych nieruchomości wykorzystywanych na cele rekreacyjno-wypoczynkowe, przy przyjętej normie nagromadzenia odpadów 120 litrów na 1 domek/inną nieruchomość wykorzystywana na cele rekreacyjno-wypoczynkowe – miesięcznie – przy wykorzystaniu pojemnika lub worka o pojemności 120 litrów /lub jego wielokrotność w przypadku większej liczby domków,
 4. j) inne obiekty nie wymienione w pkt a) do g) – 10 litrów na 10 m2 powierzchni użytkowej obiektu przy wykorzystaniu pojemników o pojemnościach: 80 litrów, 120 litrów i 1100 litrów.

 

 • 8

Określa się rodzaje pojemników przeznaczonych do zbierania odpadów na terenach przeznaczonych do użytku publicznego:

 1. a) na chodnikach, przystankach komunikacji publicznej – kosze uliczne o pojemności 20 litrów,
 2. b) w parkach, na placach zabaw, boiskach sportowych, terenach zielonych – kosze o pojemności 20 litrów .
 • 9

Obowiązek wyposażenia nieruchomości w pojemniki lub worki spoczywa na właścicielu nieruchomości.

Worki do zbierania odpadów w sposób selektywny można nabyć w Urzędzie Gminy w Baligrodzie lub u sołtysa danej wsi.

 

 • 10

Kosze na odpady rozstawione przy drogach publicznych, przystankach komunikacyjnych oraz innych terenach użytku publicznego, powinny być ustawione w miejscach niepowodujących zagrożenia dla ruchu pojazdów i pieszych oraz umożliwiających ich opróżnianie przez podmiot odbierający odpady.

 

Rozdział IV

Częstotliwość i sposób pozbywania się odpadów komunalnych i nieczystości ciekłych z terenu nieruchomości oraz terenów przeznaczonych do użytku publicznego

 • 11
 1. Właściciele nieruchomości zobowiązani są do pozbywania się odpadów komunalnych z terenu nieruchomości w sposób systematyczny, gwarantujący zachowanie czystości i porządku na nieruchomości.
 2. Pozbywanie się odpadów komunalnych przez właścicieli nieruchomości odbywa się poprzez ich umieszczanie w odpowiednich pojemnikach lub workach, a następnie ich odebranie przez uprawniony podmiot.
 3. Właściciele nieruchomości zobowiązani są udostępnić pojemniki lub worki zawierające odpady w terminie określonym w Harmonogramie odbioru odpadów komunalnych, poprzez ich wystawienie w miejscu umożliwiającym swobodny dojazd podmiotowi odbierającemu odpady.
 4. Właściciele nieruchomości mają obowiązek utrzymywania pojemników przeznaczonych do zbierania odpadów komunalnych w odpowiednim stanie technicznym oraz do poddawania ich czyszczeniu i dezynfekcji z częstotliwością zapewniającą utrzymanie ich w należytym stanie sanitarnym , a także  do utrzymania  w odpowiednim stanie sanitarnym i porządkowym miejsc gromadzenia odpadów.

 

 • 12

 

1.Ustala się następującą częstotliwość odbierania odpadów komunalnych z terenu nieruchomości i terenów przeznaczonych do użytku publicznego:

1) z nieruchomości zamieszkałych:

 1. a) odpady zbierane selektywnie: papier, metale i tworzywa sztuczne, szkło, odpady opakowaniowe wielomateriałowe – dwa razy w miesiącu,
 2. b) niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne :

– z budynków jednorodzinnych – raz na dwa tygodnie,

– z budynków wielolokalowych – raz na dwa tygodnie a w miesiącach od kwietnia do października jeden raz na tydzień,

 1. c) bioodpady :

– z budynków jednorodzinnych – raz na dwa tygodnie,

– z budynków wielolokalowych – raz na dwa tygodnie a w miesiącach od kwietnia  do października jeden raz na tydzień,

 1. d) zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, meble i inne odpady wielkogabarytowe – raz w roku,

2)  z nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy a powstają odpady komunalne:

a)odpady zbierane selektywnie: papier, metale i tworzywa sztuczne, szkło, odpady opakowaniowe wielomateriałowe –dwa razy w miesiącu,

 1. b) niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne – raz na dwa tygodnie,
 2. c) bioodpady – raz na dwa tygodnie,

3) z cmentarzy:

 1. a) w miesiącach: październik i listopad – wg potrzeb,
 2. b) w pozostałych miesiącach – raz na dwa tygodnie,

4). z terenów publicznych- według potrzeb,

5). z dróg publicznych – według potrzeb,

 1. Szczegółowe terminy odbioru odpadów komunalnych zostaną określone w Harmonogramie odbioru odpadów komunalnych.

 

 • 13

Właściciele nieruchomości mogą oddawać we  własnym zakresie  do Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych w Baligrodzie odpady zebrane w sposób selektywny:

1) papier i tekturę,

2) metale, tworzywa sztuczne i odpady opakowaniowe wielomateriałowe,

3) szkło,

4) bioodpady,

5) meble i inne odpady wielkogabarytowe,

6) zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny,

7) zużyte baterie i akumulatory,

8) zużyte opony 4 szt. na rok od gospodarstwa domowego,

9) odpady budowlane i rozbiórkowe stanowiące odpady komunalne,

10) przeterminowane leki i chemikalia,

11) odpady tekstyliów i odzieży,

12) odpady nie kwalifikujące się do odpadów medycznych powstałe w gospodarstwie domowym w wyniku przyjmowania produktów leczniczych w formie iniekcji i prowadzenia monitoringu poziomu substancji we krwi, w szczególności igieł i strzykawek,

13)  odpady niebezpieczne.

 

 • 14

1.Zużyte baterie i akumulatory można również umieszczać w przeznaczonych do tego celu i specjalnie oznakowanych pojemnikach znajdujących się w budynkach użyteczności publicznej.

 

2.Przeterminowane leki można umieszczać w przeznaczonych do tego celu i specjalnie oznakowanych pojemnikach znajdujących się w aptece.

 • 15

1.Właściciele nieruchomości wyposażonych w zbiorniki bezodpływowe lub przydomowe oczyszczalnie ścieków  zobowiązani są do pozbywania się nieczystości ciekłych z terenu nieruchomości w sposób systematyczny, nie dopuszczając do przepełnienia się urządzeń do gromadzenia nieczystości ciekłych, gwarantując zachowanie czystości i porządku na terenie nieruchomości, co najmniej raz na trzy miesiące.

 

2.Odbioru nieczystości ciekłych z nieruchomości powinien dokonywać podmiot posiadający stosowne zezwolenia.

 

 

Rozdział V

Inne wymagania wynikające z wojewódzkiego planu gospodarki odpadami

 

 • 16

Właściciele nieruchomości winni dążyć do ograniczenia ilości wytwarzanych odpadów poprzez:

1) kupowanie produktów w opakowaniach zwrotnych,

2) korzystanie z opakowań, pudełek, pojemników, słoików, które nadają się do wielokrotnego  wykorzystania,

3) używanie toreb wielokrotnego użytku do zakupów codziennych,

4) przekazywanie starych nieuszkodzonych mebli organizacjom charytatywnym lub innym  zainteresowanym,

5) gromadzenie bioodpadów w przydomowych kompostownikach.

 

Rozdział VI

Obowiązki osób utrzymujących zwierzęta domowe

 

 • 17

1.Utrzymywanie zwierząt domowych nie może stanowić zagrożenia lub uciążliwości dla ludzi.

2.Wyprowadzanie psa na teren przeznaczony do wspólnego użytku jest możliwe pod warunkiem sprawowania kontroli na jego zachowaniem.

3.Osoby utrzymujące zwierzęta domowe zobowiązane są do usuwania zanieczyszczeń  spowodowanych przez te zwierzęta w miejscach publicznych oraz innych miejscach  przeznaczonych do wspólnego użytku.

 

Rozdział VII

Wymagania utrzymywania zwierząt gospodarskich na terenach wyłączonych z produkcji rolniczej

 

 • 18
 1. Na terenach wyłączonych z produkcji rolniczej dopuszcza się hodowlę zwierząt gospodarskich w gospodarstwach typu zagrodowego wyposażonych w budynki inwentarskie, spełniające wymogi określone w przepisach odrębnych.
 2. Zwierzęta gospodarskie powinny być utrzymywane w sposób nie powodujący nadmiernej uciążliwości dla osób zamieszkujących nieruchomości sąsiednie.
 3. Zwierzęta gospodarskie powinny mieć zapewnione odpowiednie pomieszczenia do ich hodowli oraz powinny być zabezpieczone przed samowolnym opuszczeniem nieruchomości.

 

Rozdział VIII

Obszary podlegające obowiązkowej deratyzacji i terminy jej przeprowadzania

 

 • 19

1.Obowiązkowej deratyzacji podlegają:

1) altany śmietnikowe; magazyny, korytarze piwniczne,

2) budynki, w których utrzymywane są zwierzęta gospodarskie,

3) obiekty gospodarskie i magazynowe wykorzystywane do przechowywania płodów rolnych oraz do celów gospodarki odpadami,

4) obiekty, w których prowadzone są usługi gastronomiczne.

 1. Deratyzację przeprowadza się corocznie, w miesiącu październiku przez okres co najmniej trzech tygodni.