Rozpoczęto montaż pierwszych instalacji OZE

Rozpoczęto montaż pierwszych instalacji Odnawialnych Źródeł Energii z Projektu realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na latach 2014-2020 Oś priorytetowa III. Czysta energia Działanie 3.1 Rozwój OZE Umowa o dofinansowanie nr RPPK.03.01.00-18-0002/17 z dnia 27.12.2018 r.

Dla przypomnienia informujemy że przedmiotem projektu jest montaż kolektorów słonecznych, ogniw fotowoltaicznych, pomp ciepła oraz kotłów na pelet w gospodarstwach domowych na terenie Gmin: Baligród i Wojaszówka. Całkowita Wartość projektu  – 10 179 339,00 zł, w tym  wydatki kwalifikowane – 9 399 725,00 zł

Wartość dofinansowania z UE z EFRR – 7 895 769,00 zł