Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań 2021

Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań 2021

#liczysiękażdy
Na portalu spis.gov.pl (https://spis.gov.pl/) dowiesz się więcej o spisie ludności

Narodowy spis powszechny to jedyne badanie na terenie Polski, realizowane co 10 lat, które dostarcza administracji publicznej, organom rządowym, instytucjom naukowym i badawczym czy ośrodkom analitycznym pełnych informacji o stanie i strukturze demograficzno-społecznej oraz ekonomicznej naszego kraju. Obowiązek przeprowadzenia spisu powszechnego wynika też
z międzynarodowych zobowiązań Polski, m.in. przepisów UE.

Tegoroczny spis powszechny rozpocznie się 1 kwietnia i potrwa do 30 czerwca br.

Udział w spisie powszechnym jest obowiązkowy, za brak uczestnictwa w nim grozi grzywna.

Najbliższy spis zostanie przeprowadzony za pośrednictwem interaktywnego formularza spisowego dostępnego na stronie Głównego Urzędu Statystycznego. Metoda samospisu internetowego zakłada, iż respondenci samodzielnie przekażą wymagane dane, używając specjalnej aplikacji, z której będą mogli skorzystać przy użyciu własnego komputera czy urządzenia mobilnego. Każda osoba dokonująca samospisu będzie uwierzytelniana w systemie teleinformatycznym.

Respondenci, którzy z określonych względów nie będą w stanie skorzystać z aplikacji, zostaną spisani za pomocą jednej z metod uzupełniających, tj.:

wywiadu telefonicznego wspieranego programem komputerowym (CATI),

wywiadu bezpośredniego prowadzonego przez rachmistrza spisowego i rejestrowanego na elektronicznym urządzeniu przenośnym (CAPI).

Lista miejsc, gdzie będzie można dokonać samospisu zostanie opublikowana w odpowiednim czasie na stronie GUS oraz stronie spisu.

 

Kogo i czego dotyczy obowiązek spisowy?

Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań będzie obejmował:

osoby fizyczne stale zamieszkałe i czasowo przebywające w mieszkaniach, budynkach oraz innych zamieszkanych pomieszczeniach niebędących mieszkaniami na terenie Polski, a także osoby fizyczne niemające miejsca zamieszkania,

mieszkania, budynki, obiekty zbiorowego zakwaterowania i inne zamieszkane pomieszczenia niebędące mieszkaniami.

Po raz pierwszy w historii polskiej statystyki publicznej przystąpienie do spisu będzie obligatoryjne. Odmowa wypełnienia tego obowiązku może skutkować nałożeniem kary grzywny, o czym mówi art. 30 projektu ustawy spisowej.

Jakie dane będą zbierane w ramach spisu?

Zakres informacji gromadzonych za pośrednictwem spisów jest określony przez prawo międzynarodowe oraz krajowe akty prawne. Zgodnie z nimi w ramach narodowego spisu powszechnego ludności i mieszkań gromadzone są poniższe dane dotyczące respondentów:

Charakterystyka demograficzna osób:
1. płeć,
2. wiek,
3. adres zamieszkania,
4. stan cywilny,
5. kraj urodzenia,
6. kraj posiadanego obywatelstwa.

 1. Aktywność ekonomiczna osób:
  1. bieżący status aktywności zawodowej – pracujący, bezrobotni, bierni zawodowo,
  2. lokalizacja miejsca pracy,
  3. rodzaj działalności zakładu pracy,
  4. zawód wykonywany,
  5. status zatrudnienia,
  6. wymiar czasu pracy,
  7. rodzaj źródła utrzymania osób,
  8. rodzaje pobieranych świadczeń.
 2. Poziom wykształcenia.
 3. Niepełnosprawność:
  1. samoocena niepełnosprawności,
  2. prawne orzeczenie o niepełnosprawności lub niezdolności do pracy,
  3. stopień niepełnosprawności,
  4. grupy schorzeń powodujące trudności w wykonywaniu codziennych czynności.
 4. Migracje wewnętrzne i zagraniczne:
  1. okres zamieszkania w obecnej miejscowości,
  2. miejsce poprzedniego zamieszkania w kraju,
  3. miejsce zamieszkania rok przed spisem,
  4. fakt przebywania kiedykolwiek za granicą,
  5. rok przyjazdu /powrotu do Polski,
  6. miejsce zamieszkania za granicą – kraj (dla osób przebywających kiedykolwiek za granicą),
  7. kraj przebywania i rok wyjazdu z Polski (dla osób przebywających czasowo za granicą).
 5. Charakterystyka etniczno-kulturowa:
  1. narodowość – przynależność narodowa lub etniczna,
  2. język, którym posługują się osoby w kontaktach domowych,
  3. wyznanie – przynależność do wyznania religijnego.
 6. Gospodarstwa domowe i rodziny:
  1. stopień pokrewieństwa z reprezentantem gospodarstwa domowego,
  2. tytuł prawny gospodarstwa domowego do zajmowanego mieszkania.
 7. Stan i charakterystyka zasobów mieszkaniowych (mieszkania i budynki):
  1. rodzaj pomieszczeń mieszkalnych,
  2. stan zamieszkania mieszkania,
  3. własność mieszkania,
  4. liczba osób w mieszkaniu,
  5. powierzchnia użytkowa mieszkania,
  6. liczba izb w mieszkaniu,
  7. wyposażenie mieszkania w urządzenia techniczno-sanitarne,
  8. rodzaj stosowanego paliwa do ogrzewania mieszkania,
  9. tytuł prawny zamieszkiwania mieszkania przez gospodarstwo domowe,
  10. rodzaj budynku, w którym znajduje się mieszkanie,
  11. stan zamieszkania budynku,
  12. wyposażenie budynku w urządzenia techniczne,
  13. powierzchnia użytkowa mieszkań w budynku,
  14. liczba izb w budynku,
  15. własność budynku,
  16. liczba mieszkań w budynku,
  17. rok wybudowania budynku.

 

Regulacje prawne spisu

 

Aktami prawnymi regulującymi wszelkie kwestie związane z przeprowadzeniem Narodowego Spisu Powszechnego Ludności i Mieszkań w 2021 roku są:

 1. rozporządzenie (WE) Parlamentu Europejskiego i Rady nr 763/2008 z dnia 9 lipca 2008 r. w sprawie spisów powszechnych ludności i mieszkań (Dz. Urz. UE L 218 z 13.8.2008, str. 14);
 2. rozporządzenie wykonawcze komisji (UE) 2017/543 z dnia 22 marca 2017 r. określające zasady stosowania rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 763/2008 w sprawie spisów powszechnych ludności i mieszkań w zakresie specyfikacji technicznych tematów i dotyczących ich podziałów (Dz. Urz. L 78 z 23.3.2017, str. 13);
 3. rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1) w zakresie zasad przetwarzania danych osobowych;
 4. rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 223/2009 z dnia 11 marca 2009 r. w sprawie statystyki europejskiej oraz uchylające rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE, Euratom) nr 1101/2008 w sprawie przekazywania do Urzędu Statystycznego Wspólnot Europejskich danych statystycznych objętych zasadą poufności, rozporządzenie Rady (WE) nr 322/97 w sprawie statystyk Wspólnoty oraz decyzję Rady 89/382/EWG, Euratom w sprawie ustanowienia Komitetu ds. Programów Statystycznych Wspólnot Europejskich (Tekst mający znaczenie dla EOG i Szwajcarii) (Dz. Urz. L 87 z 31.3.2009, str. 164), w zakresie zasad opracowywania, tworzenia i rozpowszechniania statystyk oraz poufności informacji statystycznych;
 5. ustawa z dnia 29 czerwca 1995 r. o statystyce publicznej (Dz. U. z 2018 r. poz. 997, z późn. zm.);
 6. ustawa z dnia 9 sierpnia 2019 r. o Narodowym Spisie Powszechnym Ludności i Mieszkań 2021 r.