Podpisanie umów w ramach projektu Rewitalizacja Centrum Baligrodu

Dnia 8.01.2020 Wójt Gminy Baligród Robert Stępień oraz Skarbnik Gminy Baligród Urszula Różycka podpisali dwie umowy z firm JTB spółka z o.o., 38-311 Szymbark 434 na:

  1. „Przebudowa, rozbudowa, nadbudowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego z częścią handlową i rozbiórką części budynku” w ramach projektu pn. „Rewitalizacja Centrum Baligrodu” współfinansowanego w ramach Osi priorytetowej VI. Spójność Przestrzenna i Społeczna, Działania 6.3 Rewitalizacja przestrzeni regionalnej, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020, numer naboru: RPPK.06.03.00-IZ-00-18-001/18. Wartość brutto zadania 1 588 724,09 zł.
  2. „Budowa budynku toalet wraz z przebudową placu targowego” w ramach projektu pn. „Rewitalizacja Centrum Baligrodu” współfinansowanego w ramach Osi priorytetowej VI. Spójność Przestrzenna i Społeczna, Działania 6.3 Rewitalizacja przestrzeni regionalnej, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020, numer naboru: RPPK.06.03.00-IZ-00-18-001/18. Wartość brutto zadania 498 224,78 zł.