Informacja o zdarzeniach spowodowanych intensywnymi opadami deszczu na terenie Gminy Baligród

W dniach 23 – 24 czerwca br. przez teren Gminy Baligród przeszła fala intensywnych opadów atmosferycznych, których  skutkiem były lokalne wezbrania i wylania wody
z cieków wodnych przepływających przez obszar gminy. Odnotowano kilkanaście zgłoszeń o wodzie zalewającej posesje prywatne głównie w miejscowościach: Baligród, Zahoczewie, Nowosiółki, Stężnica.

Gminny Zespół Zarządzania Kryzysowego stale monitorował, analizował
i prognozował rozwój zagrożeń na obszarze gminy. Monitorowano sytuację hydrometeorologiczną, gromadzono i przekazywano meldunki ostrzegawcze
z IMGW, zbierano i analizowano meldunki i dane z Powiatowego Centrum Zarządzania Kryzysowego w Lesku, prowadzono wymianę komunikatów.

Pomoc w usuwaniu skutków podtopień i prace zabezpieczające prowadzone były przez pracowników technicznych Urzędu Gminy w Baligrodzie oraz przez jednostki OSP Baligród, OSP Zahoczewie i OSP Mchawa. Działania polegały głównie na pompowaniu wody z zalanych piwnic w domach i budynkach gospodarczych, udrożnianiu przepustów drogowych i studzienek kanalizacyjnych oraz na usuwaniu połamanych konarów drzew i drzew leżących w korycie rzeki Hoczewka. Koordynowano szczególnie trudną akcję polegającą na usuwaniu dużego drzewa zablokowanego na filarach mostu przy ul. Balów w Baligrodzie. Pracownicy urzędu gminy całodobowo monitorowali funkcjonowanie ujęcia wody w Kołonicach i prowadzili bieżące prace zabezpieczające ujęcie.