XX Sesja Rady Gminy w Baligrodzie

W dniu 15 maja 2020r. o godz.16:00 w systemie online odbędzie się XX sesja Rady Gminy Baligród.

Porządek  obrad sesji :

1. Otwarcie sesji.

2. Stwierdzenie prawomocności  obrad sesji.

3. Przyjęcie porządku obrad sesji.

4. Powołanie  Komisji Wniosków  i  Uchwał.

5. Rozpatrzenie projektów  uchwał w sprawie:

a) wprowadzenie zmian w budżecie gminy na 2020r.

b) zmiany w wieloletniej prognozie finansowej Gminy Baligród na lata 2020-2031

c) zaciągnięcia kredytu długoterminowego

d) ustalenia regulaminu określającego wysokość stawek i szczegółowe warunki przyznawania dodatków do wynagrodzenia zasadniczego, szczegółowe warunki obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw oraz wysokość i warunki wypłacania nagród ze specjalnego funduszu nagród dla nauczycieli zatrudnionych w szkołach, dla których organem prowadzącym jest Gmina Baligród

e) przystąpienia Gminy Baligród do realizacji projektu pt. „Maluch u siebie” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 Działanie 9.1 Rozwój edukacji przedszkolnej.

f) rozpatrzenia petycji dotyczącej wprowadzenia lokalnej „tarczy antykryzysowej”

g) wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Gminy Baligród położonej w miejscowości Mchawa

6. Interpelacje, wnioski i zapytania  oraz odpowiedzi.

7. Sprawozdanie  Komisji Wniosków i Uchwał.

8. Zakończenie obrad sesji.

 

adres internetowy pod którym będzie można śledzić głosowanie https://sesje.live/rada/obrady/porzadek/1821012

adres internetowy transmisji video  https://sesje.live/katalog/podkarpackie/1821000-leski/1821012-urzad-gminy-baligrod/0