Ogłoszenie o naborze

Ogłoszenie

Urząd Gminy w Baligrodzie ogłasza nabór na stanowisko

Animatora Sportu na obiekcie ORLIK w Baligrodzie

w okresie od 5 marca do 30 listopada 2020r.
w ramach Projektu „Lokalny Animator Sportu”.

 

Forma i okres zatrudnienia – umowa zlecenie zawarta na 9 miesięcy: od 01.03.2020 – 30.11.2020

Ilość godzin do przepracowania w ciągu miesiąca – 120

Praca w godzinach popołudniowych od godz. 15.00 w dni robocze oraz weekendy, według ustalonego harmonogramu

1. Wymagania niezbędne dla osób ubiegających się o stanowisko Animatora Sportu:

 1. Ukończony 18 rok życia.
 2. Posiadanie pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych, niekaralność za przestępstwa popełnione umyślnie.
 3. Stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na stanowisku.
 4. Posiadane kwalifikacje i uprawnienia do organizowania i prowadzenia zajęć sportowo-rekreacyjnych zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa tj. m.in. instruktorzy, trenerzy, nauczyciele wychowania fizycznego, instruktorzy sportu (ew. instruktor rekreacji ruchowej), organizatorzy zajęć i ew. zawodów, posiadający stosowne uprawnienia, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.

2. Wymagania dodatkowe:

 1. Doświadczenie w pracy z dziećmi lub młodzieżą na stanowisku nauczyciela, trenera sportu, instruktora sportu i rekreacji,
 2. Przygotowanie pedagogiczne,
 3. Dokładność w wykonywaniu zadań, kultura osobista, systematyczność, obowiązkowość, punktualność, dyspozycyjność.

3. Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:

 • Wypełniania powierzonych zadań w okresie trwania projektu
 • organizacja regularnych i atrakcyjnych pozalekcyjnych zajęć sportowych dla dzieci i młodzieży uwzględniających powszechną dostępność, przełamywanie barier w dostępie do sportu z powodów ekonomicznych zgodnie z miesięcznym harmonogramem pracy
 • wychowanie w duchu szacunku i współpracy (przeciwdziałanie agresji i patologii) – organizacja regularnych i atrakcyjnych zajęć sportowych dla wybranych grup priorytetowych (przedszkolaki, rodziny, osoby niepełnosprawne, seniorzy oraz członkowie wybranych organizacji społecznych np. ZHP, OSP, uniwersytety III wieku itp.) zgodnie z miesięcznym harmonogramem pracy,
 • zorganizowanie i przeprowadzenie projektów sportowych realizowanych przez Fundację Orły Sportu w skali ogólnopolskiej w roku 2020,
 • współpraca lub organizacja imprez sportowych oraz innych wydarzeń w roku 2020, promujących zdrowy styl życia, sprzyjających włączeniu społecznemu,
 • promocja gminy poprzez działania prowadzone na obiektach sportowych,
 • organizowanie, promowanie i rozwijanie wolontariatu – zaangażowanie wolontariuszy w działania realizowane w ramach projektu Lokalny Animator Sportu,
 • przeprowadzenie testów oceniających sprawność fizyczną uczestników zajęć prowadzonych przez animatora,
 • współpraca z klubami sportowymi w celu wspierania rozwoju młodych talentów sportowych, współpraca ze szkołami i organizacjami sportowymi i pozarządowymi w celu popularyzacji aktywności fizycznej,
 • angażowanie się w organizację turniejów i akcji społecznych inicjowanych lub objętych patronatem przez Ministra Sportu,
 • umożliwienie przeprowadzenia kontroli i badań,
 • generowanie i przesyłanie do JST raportów miesięcznych dokumentujących wykonywanie powierzonych zadań, zawierających rozliczenie miesięcznego harmonogramu pracy oraz uwzględniających liczbę uczestników zajęć (przy wykorzystaniu portalu rozliczeniowego dostępnego przez stronę www.naszorlik.pl w terminie do 5 (słownie: piątego) dnia każdego następnego miesiąca,
 • współpraca z osobą nadzorującą z ramienia JST, odpowiedzialną za akceptację co miesięcznych raportów przy wykorzystaniu portalu rozliczeniowego dostępnego przez stronę www.naszorlik.pl,
 • przygotowanie i dostarczenia do JST do akceptacji rocznego raportu pracy Lokalnego Animatora Sportu w terminie do 10 grudnia 2020 roku,
 • posiadanie aktywnego numeru telefonu wykorzystywanego do kontaktu z animatorem i podanego do publicznej wiadomości,
 • zamieszczanie wszelkich informacji dotyczących realizowanego programu na tablicy informacyjnej na terenie obiektów, na których realizuje projekt,
 • uczestniczenie w bezpłatnych szkoleniach dotyczących pracy w roli Lokalnego Animatora Sportu,
 • dbanie o dobre imię Operatora, Ministerstwa Sportu oraz innych partnerów projektu,
 • zapoznawanie się z komunikatami i powiadomieniami przesyłanymi przez Operatora i zamieszczanymi na stronie www.orlysportu.pl,
 • dbanie o bezpieczeństwo w czasie zajęć oraz nadzór nad przestrzeganiem regulaminu obiektu,
 • dbanie o odpowiedni stan techniczny powierzonego mienia oraz dbanie o porządek na obiekcie i wokół niego,
 • prowadzenie wymaganej dokumentacji.

4. Sposób i termin składania ofert:

 1. Oferty należy składać w zamkniętych kopertach w terminie do 26 lutego 2020 roku (środa) do godziny 15.00 w sekretariacie Urzędu Gminy w Baligrodzie, Plac Wolności  13, z dopiskiem „Animator Sportu na obiekcie ORLIK”
 2. Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane.
 3. Dokumentów nie odsyłamy.
 4. Wszystkie załączniki są dostępne w Urzędzie Gminy w Baligrodzie, Plac Wolności 13 oraz na stronie internetowej www.baligrod.pl oraz na stronie Biuletynu Informacji Publicznej, jako załącznik do ogłoszenia.
 5. Informacja o wyniku naboru zawierająca imię i nazwisko oraz miejsce zamieszkania wyłonionych kandydatów będzie umieszczana na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej.

5. Informacje dodatkowe:

 1. Informacje na temat programu „Lokalny Animator Sportu” dostępne są na stronie internetowej http://orlysportu.pl/rekrutacja-2020-start/
 2. Gmina Baligród zastrzega sobie prawo nierozstrzygnięcia konkursu w przypadku nieuzyskania dofinansowania od operatora, którym jest Fundacja Orły Sportu z siedzibą w Pucku, ul. Zamkowa 6, 84-100 Puck.
 3. Wynagrodzenie przysługuje w wysokości 1200 zł brutto miesięcznie, jako wynagrodzenie za wykonaną pracę w liczbie 60 godzin, co stanowić będzie I część wynagrodzenia animatora, wypłacaną przez Gminę Baligród, natomiast w przypadku otrzymania dofinansowania ze środków Ministerstwa Sportu i Turystyki, zostanie podpisana odrębna umowa z operatorem programu na wykonanie pracy w liczbie 60 godzin za wynagrodzeniem 1200 zł brutto miesięcznie (będzie to II część wynagrodzenia).
 4. W przypadku nieuzyskania dofinansowania ze środków Ministerstwa Sportu i Turystyki dopuszcza się podpisanie umowy jedynie na część realizowaną przez Gminę (60 godz.).

6. Wymagane dokumenty:

 1. List motywacyjny
 2. Życiorys (CV)
 3. Kserokopie dokumentów poświadczających wykształcenie i posiadanie uprawnień trenerskich lub instruktorskich
 4. Kserokopie dokumentów poświadczających doświadczenie zawodowe w zakresie organizowania i prowadzenia zajęć sportowo-rekreacyjnych, listy referencyjne (jeśli dotyczy),
 5. Kserokopie dokumentów poświadczających dodatkowe kwalifikacje (jeśli dotyczy),
 6. Załącznik nr 1 – oferta
 7. Załącznik nr 2 – oświadczenie kandydata o nie pobieraniu wynagrodzenia związanego z realizacją innych programów finansowych przez Ministerstwo Sportu i Turystyki
 8. Załącznik nr 3 – program działań „Animatora”

Załączniki do pobrania http://bip.baligrod.pl/?c=mdTresc-cmPokazTresc-273-2585

Wymagane załączniki należy wypełnić komputerowo.