XVII Sesja Rady Gminy Baligród

W dniu 17 stycznia 2020 r. o godz.16:00 w sali Gminnego Ośrodka Kultury w Baligrodzie odbędzie się XVII sesja Rady Gminy Baligród.

Porządek obrad:

1. Otwarcie sesji.
2. Stwierdzenie prawomocności obrad sesji.
3. Przyjęcie porządku obrad sesji.
4. Przyjęcie protokołu z sesji Rady Gminy z dnia 30 grudnia 2019 r.
5. Powołanie Komisji Wniosków i Uchwał.
6. Sprawozdanie Wójta Gminy z działalności w okresie między sesjami.
7. Rozpatrzenie projektów uchwał w sprawie:
a) uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2020 rok
b) uchwalenia Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na 2020 rok
c) uchylenia uchwały w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki takiej opłaty, ustalenia stawki opłaty za pojemnik o określonej pojemności oraz ustalenia ryczałtowej stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi za rok od nieruchomości na której znajduje się domek letniskowy lub od innej nieruchomości wykorzystywanej na cele rekreacyjno- wypoczynkowe
8. Interpelacje, wnioski i zapytania oraz odpowiedzi.
9. Sprawozdanie Komisji Wniosków i Uchwał.
10. Zakończenie obrad sesji.