XVI Sesja Rady Gminy Baligród

W dniu 30 grudnia 2019 r. o godz.16:00 w sali Gminnego Ośrodka Kultury w Baligrodzie odbędzie się XVI sesja Rady Gminy Baligród.

Porządek obrad:
1. Otwarcie sesji.
2. Stwierdzenie prawomocności obrad sesji.
3. Przyjęcie porządku obrad sesji.
4. Przyjęcie protokołu z sesji Rady Gminy z dnia 19 grudnia 2019 r.
5. Powołanie Komisji Wniosków i Uchwał.
6. Sprawozdanie Wójta Gminy z działalności w okresie między sesjami.
7. Rozpatrzenie projektów uchwał w sprawie:
a) zmian w budżecie gminy na rok 2019,
b) uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Baligród na lata 2020-2031
c) Uchwała Budżetowa na 2020 rok
d) udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Leskiego
e) zatwierdzenia Planu Pracy Komisji Rewizyjnej na 2020 rok
8. Interpelacje, wnioski i zapytania oraz odpowiedzi.
9. Sprawozdanie Komisji Wniosków i Uchwał.
10. Zakończenie obrad sesji.