XV Sesja Rady Gminy Baligród

dniu 19 grudnia 2019 r. o godz.16:00 w sali Gminnego Ośrodka Kultury w Baligrodzie odbędzie się XV sesja Rady Gminy Baligród.

Porządek obrad:

1. Otwarcie sesji.
2. Stwierdzenie prawomocności obrad sesji.
3. Przyjęcie porządku obrad sesji.
4. Przyjęcie protokołu z sesji Rady Gminy z dnia 27 listopada 2019 r.
5. Powołanie Komisji Wniosków i Uchwał.
6. Sprawozdanie Wójta Gminy z działalności w okresie między sesjami.
7. Rozpatrzenie projektów uchwał w sprawie:
a) zmian w budżecie gminy na rok 2019,
b) określenia średniej ceny jednostki paliwa w Gminie Baligród na rok szkolny
2019/2020
c) ustalenia wynagrodzenia Wójta Gminy Baligród
d) wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz
ustalania stawki takiej opłaty, ustalenia stawki opłaty za pojemnik o określonej
pojemności oraz ustalenia ryczałtowej stawki opłaty za gospodarowanie odpadami
komunalnymi za rok od nieruchomości na której znajduje się domek letniskowy lub
od innej nieruchomości wykorzystywanej na cele rekreacyjno-wypoczynkowe.
8. Interpelacje, wnioski i zapytania oraz odpowiedzi.
9. Sprawozdanie Komisji Wniosków i Uchwał.
10. Zakończenie obrad sesji.