Komunikat

Przedsiębiorcy prowadzący jednostki handlu detalicznego lub hurtowego,
w których są oferowane torby na zakupy z tworzywa sztucznego, objęte opłatą
recyklingową, o której mowa w art. 40a ustawy z dnia 13 czerwca 2013 r. o gospodarce
opakowaniami i odpadami opakowaniowymi, powinni uzyskać wpis do Rejestru
podmiotów wprowadzających produkty, produkty w opakowaniach i gospodarujących
odpadami (BDO) na wniosek.

Obowiązek ten, należy wypełnić do dnia 31 grudnia 2019 r. składając do marszałka
województwa właściwego ze względu na miejsce zamieszkania lub siedzibę podmiotu,
wniosek o wpis do rejestru, o którym mowa w art. 49 ust. 1 ustawy o odpadach.

Marszałek województwa, dokonując wpisu do rejestru, utworzy indywidualne konto
przedsiębiorcy w Bazie danych o produktach i opakowaniach oraz o gospodarce
odpadami, jednocześnie zawiadamiając o aktywacji konta, oraz o identyfikatorze
(loginie) i haśle dostępu do tego konta.

Formularze wniosków są dostępne na stronie internetowej rejestru
https://reiestr-bdo.mos.qov.pl/web/

Prowadzenie działalności bez wymaganego wpisu do rejestru podlega
administracyjnej karze pieniężnej w wysokości od 1 000 zł do 1 000 000 zł.

Szczegółowe informacje dostępne są na stronie internetowej Województwa
Podkarpackiego pod adresem:   www.bip.podkarpackie.pl na ścieżce:

BiP – sprawy do załatwienia – Ochrona środowiska.

Ponadto przedsiębiorcy prowadzący jednostki handlu detalicznego lub hurtowego,
w których są oferowane torby na zakupy z tworzywa sztucznego, objęte opłatą
recyklingową są obowiązani do sporządzenia do 15 marca 2020 roku sprawozdania,
zawierającego informację o liczbie nabytych i wydanych lekkich i pozostałych toreb na
zakupy z tworzywa sztucznego za okres od 1 września 2019 r. do 31 grudnia 2019 r.
Sprawozdanie należy wprowadzić do Bazy danych o produktach i opakowaniach oraz
o gospodarce odpadami przez wypełnienie elektronicznego formularza
za pośrednictwem indywidualnego konta.