XII Sesja Rady Gminy Baligród

Informujemy, że 29 sierpnia 2019 r. o godz. 16:00 w sali Gminnego Ośrodka Kultury w Baligrodzie odbędzie się  XII Sesja Rady Gminy Baligród.

Porządek obrad:

1. Otwarcie sesji.
2. Stwierdzenie prawomocności obrad sesji.
3. Przyjęcie porządku obrad sesji.
4. Przyjęcie protokołu z sesji Rady Gminy z dnia 10 lipca 2019 r.
5. Powołanie Komisji Wniosków i Uchwał.
6. Sprawozdanie Wójta Gminy z działalności w okresie między sesjami.
7. Ocena funkcjonowania placówek oświatowych na terenie Gminy Baligród, podsumowanie roku szkolnego 2018/2019
8. Rozpatrzenie projektów uchwał w sprawie:
a) zmian w budżecie gminy na rok 2019,
b) uchylenia uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zamianę nieruchomości pomiędzy Gminą Baligród a Skarbem Państwa Państwowym Gospodarstwem Leśnym – Lasy Państwowe Nadleśnictwo Baligród,
c) wyrażenia zgody na zamianę nieruchomości pomiędzy Gminą Baligród a Skarbem Państwa Państwowym Gospodarstwem Leśnym – Lasy Państwowe Nadleśnictwo Baligród,
d) wyrażenia zgody na wydzierżawienie nieruchomości w drodze bezprzetargowej,
e) wyrażenia zgody na wydzierżawienie nieruchomości w drodze bezprzetargowej,
f) wyrażenia zgody na wydzierżawienie nieruchomości w drodze bezprzetargowej,
g) zmieniająca Uchwałę Nr XXVI.136.2013 Rady Gminy w Baligrodzie z dnia 29 stycznia 2013 r. w sprawie ustalenia regulaminu określającego wysokość stawek
i szczegółowe warunki przyznawania dodatków do wynagrodzenia zasadniczego, szczegółowe warunki obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw
9. Interpelacje, wnioski i zapytania oraz odpowiedzi.
10. Sprawozdanie Komisji Wniosków i Uchwał.
11. Zakończenie obrad sesji.