Sesja Rady Gminy Baligród

W dniu 10 lipca 2019 r. o godz.16 00 w sali Gminnego Ośrodka Kultury w Baligrodzie odbędzie się XI sesja Rady Gminy Baligród.
Wszystkich zainteresowanych zapraszamy.

Porządek obrad sesji :
1. Otwarcie sesji.
2. Stwierdzenie prawomocności obrad sesji.
3. Przyjęcie porządku obrad sesji.
4. Przyjęcie protokołu z sesji Rady Gminy z dnia 27 czerwca 2019 r.
5. Powołanie Komisji Wniosków i Uchwał.
6. Sprawozdanie Wójta Gminy z działalności w okresie między sesjami.
7. Rozpatrzenie projektów uchwał w sprawie:
a) uchylenia uchwały o przystąpieniu do sporządzenia Zmiany Studium Uwarunkowań
i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Baligród,
b) uchylenia uchwały o przystąpieniu do sporządzenia Miejscowego Planu
Zagospodarowania Przestrzennego „Huczwice-Kamieniołom 2”,
c) przystąpienia do sporządzenia Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego,
o nazwie „Huczwice 1/2019”, terenu położonego w Gminie Baligród,
d) przystąpienia do sporządzenia Zmiany Nr 1/2019 Studium Uwarunkowań
i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Baligród,
e) zasad zwrotu wydatków ze świadczeń z pomocy społecznej będących w zakresie
zadań własnych gminy.
8. Interpelacje, wnioski i zapytania oraz odpowiedzi.
9. Sprawozdanie Komisji Wniosków i Uchwał.
10. Zakończenie obrad sesji.