Dobry Start 300

 

 

 

 

 

 

 

300 złotych – tyle wynosi świadczenie „Dobry Start” dla każdego uczącego się dziecka bez względu na dochody rodziny. Świadczenie to przysługuje w związku z rozpoczęciem roku szkolnego do ukończenia przez dziecko lub osobę uczącą się 20. roku życia oraz przez dziecko lub osobę uczącą się do ukończenia 24. roku życia legitymujących się orzeczeniem o niepełnosprawności.

Wsparcie z programu „Dobry Start” przysługuje wyłącznie dzieciom uczącym się w szkole. Program nie obejmuje studentów, uczniów szkół policealnych i uczniów szkół dla dorosłych. Program nie obejmuje dzieci realizujących przygotowanie przedszkolne ani w przedszkolu, ani w tzw. „zerówce” prowadzonej w szkole
Wniosek o ustalenie prawa do świadczenia może być złożony przez rodziców:
– wniosek powinno złożyć jedno z rodziców (świadczenie na dane dziecko ma bowiem charakter jednorazowy) albo opiekun prawny lub opiekun faktyczny dziecka;
– ten ostatni to osoba faktycznie sprawująca opiekę nad dzieckiem, jeżeli wystąpiła do sądu opiekuńczego z wnioskiem o jego przysposobienie.

W przypadku gdy dziecko, zgodnie z orzeczeniem sądu, jest pod opieką naprzemienną sprawowaną w porównywalnych i powtarzających się okresach przez obydwojga rodziców rozwiedzionych, żyjących w separacji lub żyjących w rozłączeniu kwotę świadczenia „Dobry Start” ustala się każdemu z rodziców w wysokości połowy kwoty przysługującego świadczenia

Wnioski o świadczenie dobry start można składać od 1 lipca wyłącznie w formie elektronicznej za pomocą portalu empatia.mrpips.gov.pl oraz bankowości elektronicznej.

Natomiast wnioski od 1 sierpnia będzie można składać w formie tradycyjnej tj. papierowo w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Baligrodzie, Plac Wolności 9.

W przypadku wniosków złożonych w lipcu i sierpniu, rodziny otrzymają wyprawkę nie później niż do 30 września. W przypadku wniosków złożonych w kolejnych miesiącach gminy będą miały maksymalnie 2 miesiące od dnia złożenia wniosków na ich rozpatrzenie i wypłatę świadczenia.

Ważne! Wniosek należy złożyć do 30 listopada 2019 r. Wniosek złożony po upływie wyznaczonego terminu pozostanie bez rozpatrzenia.