X Sesja Rady Gminy Baligród

Informujemy, że 27 czerwca 2019 r. o godz. 16:00 w sali Gminnego Ośrodka Kultury w Baligrodzie odbędzie się X Sesja Rady Gminy Baligród.

Porządek obrad sesji:

1. Otwarcie sesji.
2. Stwierdzenie prawomocności obrad sesji
3. Przyjęcie porządku obrad sesji.
4. Przyjęcie protokołu z sesji Rady Gminy z dnia 30 maja 2019 r.
5. Powołanie Komisji Wniosków i Uchwał.
6. Sprawozdanie Wójta Gminy z działalności w okresie między sesjami.
7. Rozpatrzenie projektów uchwał :
a) w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2019,
b) w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Baligród na lata
2019-2031,
c) w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego oraz sprawozdania z wykonania
budżetu Gminy Baligród za 2018 rok,
d) w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy wotum zaufania,
e) w sprawie dzielenia Wójtowi Gminy Baligród absolutorium z tytułu wykonania
budżetu za rok 2018,
f) w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół podstawowych prowadzonych
przez Gminę Baligród oraz określenia granic obwodów publicznych szkół
podstawowych od dnia 1 września 2019 roku,
g) w sprawie uchwalenia Regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze
socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Baligród,
h) w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie nieruchomości w drodze
bezprzetargowej.

8. Interpelacje, wnioski i zapytania oraz odpowiedzi.
9. Sprawozdanie Komisji Wniosków i Uchwał.
10. Zakończenie obrad sesji.