Sesja Rady Gminy Baligród

Informujemy, że VI Sesja Rady Gminy Baligród odbędzie się 4 kwietnia (czwartek) 2019 r. o godz. 16:00 w sali narad Urzędu Gminy.

Porządek obrad sesji :
1. Otwarcie sesji.
2. Stwierdzenie prawomocności obrad sesji.
3. Przyjęcie porządku obrad sesji.
4. Przyjęcie protokołu z obrad sesji z dnia 4 marca 2019 r.
5. Powołanie Komisji Wniosków i Uchwał.
6. Sprawozdanie Wójta Gminy z działalności w okresie między sesjami.
7. Rozpatrzenie projektów uchwał w sprawie:
a) wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2019 r.
b) wyrażenia zgody na wydzierżawienie nieruchomości w drodze bezprzetargowej.
c) Gminnego Programu Wspierania Rodziny w Gminie Baligród na lata 2019-2021
d) zasad sprawiania pogrzebu przez Gminę Baligród
e) zasad zwrotu wydatków za świadczenia z pomocy społecznej będących w zakresie zadań własnych gminy
f) przyjęcia projektu Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków obowiązującego na terenie Gminy Baligród i przekazania do zaopiniowania organowi regulacyjnemu.

8. Interpelacje, wnioski i zapytania oraz odpowiedzi.
9. Sprawozdanie Komisji Wniosków i Uchwał.
10. Zakończenie obrad sesji.