Rdoś Rzeszów Logo

Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Rzeszowie

OBWIESZCZENIE

 Stosownie do art. 119 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa ochronie środowiska oraz
o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2023 r., poz. 1094 ze zm.),

 

REGIONALNY DYREKTOR OCHRONY ŚRODOWISKA W RZESZOWIE

PODAJE DO PUBLICZNEJ WIADOMOŚCI

 

 1. W dniu 3 kwietnia 2024 r. wpłynęło do Generalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska powiadomienie z Ministerstwa Ochrony Środowiska i Zasobów Naturalnych Ukrainy dotyczące wszczęcia postępowania w sprawie oceny oddziaływania na środowisko
  w kontekście transgranicznym dla przedsięwzięcia pn.: „Budowa bloków energetycznych nr 5 i 6 na terenie Elektrowni Jądrowej Chmielnicki
  z wykorzystaniem parametrów technicznych reaktora Westinghouse Electric Company AP1000 do dalszej eksploatacji i wytwarzania energii elektrycznej”.
 2. Generalny Dyrektor Ochrony Środowiska przekazał Regionalnemu Dyrektorowi Ochrony Środowiska w Rzeszowie otrzymane od Strony ukraińskiej „Powiadomienie
  w sprawie przedsięwzięcia podlegającego ocenie oddziaływania na środowisko”.
 3. Dla rozpatrywanego przedsięwzięcia stwierdzono zasadność udziału Rzeczypospolitej Polskiej na prawach Strony narażonej w postępowaniu dotyczącym transgranicznego oddziaływania na środowisko przedmiotowego przedsięwzięcia.
 4. Z treścią ww. dokumentu (w jęz. polskim i angielskim) można zapoznać się, po uprzednim umówieniu wizyty, w siedzibie Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska
  w Rzeszowie przy al. Józefa Piłsudskiego 38, 35-001 Rzeszów, w pokoju 42,
  w godzinach 09.00 – 14.00: telefonicznym (tel. 17 785 00 44) lub za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej lub poczty tradycyjnej. Postępowanie prowadzone jest z udziałem społeczeństwa i każdy ma prawo do składania uwag i wniosków.
 5. Dnia 30 kwietnia 2024 r. treść ww. dokumentów zamieszczona została również
  na okres 20 dni w Biuletynie Informacji Publicznej Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Rzeszowie (pod adresem https://www.gov.pl/web/rdos-rzeszow), tj. do dnia 20 maja 2024 r.

W tym samym terminie można zgłaszać uwagi dotyczące przedmiotowego wniosku osobiście lub pisemnie na adres:

Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Rzeszowie

Wydział Ocen Oddziaływania na Środowisko

 1. Józefa Piłsudskiego 38, 35-001 Rzeszów

Uwagi lub wnioski złożone po upływie ww. terminu nie będą rozpatrywane. Wyniki udziału społeczeństwa zostaną przekazane Generalnemu Dyrektorowi Ochrony Środowiska.

 

            Upublicznienie nastąpiło w dniach: od 30 kwietnia 2024 r. do 20 maja 2024 r.

Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska

w Rzeszowie

(-)

Wojciech Wdowik

(podpisano bezpiecznym podpisem elektronicznym)

 

Otrzymują:

 1. Wójtowie Gmin, Burmistrzowie Miast, Miast i Gmin, Prezydenci Miast, według rozdzielnika, poprzez platformę ePUAP

Do wiadomości:

 1. Generalny Dyrektor Ochrony Środowiska – doręczenie elektroniczne ePUAP
 2. WOOŚ aa