Ogłoszenie Nadleśnictwa Baligród o zakupie lasów i gruntów do zalesienia

Skarb Państwa Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe Nadleśnictwo Baligród informuje, że jest zainteresowane nabyciem działek leśnych1) oraz przeznaczonych do zalesienia2), spełniających, co najmniej, jedno z poniższych kryteriów:

1)
Bezpośrednio przylegających do gruntów w zarządzie Lasów Państwowych dłuższym lub więcej niż jednym bokiem albo łączących kompleksy leśne ze sobą lub z drogami publicznymi;
2) Stanowiących samodzielne jednostki gospodarowania, tj. nieruchomości leśnym charakterze z faktycznym i prawnym dostępem do dróg publicznych; umożliwiających prowadzenie na tych nieruchomościach racjonalnej gospodarki leśnej.

Oferta dotyczy
nieruchomości położonych na terenie gmin: Baligród, części gmin Solina, Cisna, Zagórz obszar wiejski3).

Podmioty zainteresowane ofertą, proszone o kontakt na adres poczty elektronicznej: lub bezpośrednio z pracownikiem merytorycznym: Damianem Kazaneckim, 607 881 560, e-mail: .

Informacje dodatkowe:

Zawarcie umowy sprzedaży nieruchomości, wymaga uprzedniego uzyskania zgodyDyrektora Generalnego Lasów Państwowych.Nabycie może nastąpić za cenę ustalonąw wyniku negocjacji, nie wyższą od wartości określonej przez rzeczoznawcę
majątkowego4).

Ogłoszenie
nie stanowi oferty w rozumieniu art.66 kodeksu cywilnego.


Wojciech Głuszko
Nadleśniczy


1) Oznaczone jako lasy w prowadzonej przez starostę ewidencji gruntów i budynków.
2) Grunty przeznaczone do zalesienia określa miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego lub
decyzja o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu (art. 14 ust. 3 ustawy z dnia 28 września 1991
r. o lasach, tekst. Jedn. Dz.U.2021.1275 ze zm.).
3) Właściwe nadleśnictwo, ze względu na położenie nieruchomości, można ustalić na mapie interaktywnej
(https://www.bdl.lasy.gov.pl).
4) Art. 37 ust. 3 i 5 ustawy o lasach.

 

https://baligrod.krosno.lasy.gov.pl/en/aktualnosci/-/asset_publisher/Uyn5/content/ogloszenie-o-zakupie-lasow-i-gruntow-przeznaczonych-do-zalesienia