Informacja dla rodziców dzieci i młodzieży z Ukrainy

Oświadczenie w przypadku kontynuowania nauki zdalnej w ukraińskim systemie oświaty | Заява у разі продовження дистанційного навчання в системі освіти України.

Przekazujemy ważną informację dla rodziców dzieci i młodzieży z Ukrainy w wieku szkolnym/ Ми надаємо важливу інформацію для батьків українських дітей та підлітків шкільного віку.

W sytuacji kontynuowania przez obywateli Ukrainy nauki w ukraińskim systemie oświaty w formie zdalnej, rodzic ucznia lub osoba sprawująca nad nim opiekę składa do gminy stosowne oświadczenie./Якщо громадяни України продовжуватимуть навчатися в українській освітній системі в дистанційній формі, Батьки учня або особа, яка за ним доглядає, подає відповідну декларацію до комунального закладу.

Osoby zamieszkujące na terenie Gminy Baligród oświadczenie takie składają do Sekretariatu w Urzędzie Gminy Baligród, Plac Wolności 13.
Особи, які проживають у гміні Балігруд, подають таку декларацію до Секретаріату в офісі гміни Балігруд,Площа Вольності 13.

Jeżeli rodzic złoży takie oświadczenie, to jest zwolniony z obowiązku zgłaszania dziecka do polskich szkół. Wzory znajdują się poniżej:/Якщо батько подає таку декларацію, він/вона звільняється від обов’язку зареєструвати дитину в польських школах. Візерунки наведені нижче:

Załączniki

Plik Wielkość pliku
pdf oswiadczenie_pl 225 KB
pdf oswiadczenie_ukr 260 KB