Zezwolenie na sprzedaż alkoholu

UWAGA! W dniu 31.01.2022 r. upływa termin do złożenia oświadczenia o wartości sprzedaży  i dokonania opłaty za korzystanie z zezwolenia na sprzedaż alkoholu.

 

Wójt Gminy Baligród przypomina przedsiębiorcom, prowadzącym sprzedaż napojów alkoholowych, iż w dniu 31 stycznia 2022 r. upływa termin do:

  1.  Złożenia pisemnego oświadczenia o wartości sprzedaży poszczególnych rodzajów napojów alkoholowych w punkcie sprzedaży w roku poprzednim.

Oświadczenie należy złożyć w Urzędzie Gminy W Baligrodzie ul. Plac Wolności 13 lub nadać listem w punkcie pocztowym Poczty Polskiej.

  1. Dokonania opłaty za korzystanie z zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych.

Przedmiotowej wpłaty należy dokonać przelewem na konto Urzędu:

BNP PARIBAS 90 1600 1462 1854 9106 1000 0001

 

Dodatkowe informacje:

Od dnia 1 stycznia 2016r. obowiązują nowe zasady wygaszania zezwoleń w związku z niezłożeniem ww. oświadczenia oraz niedokonaniem ww. opłaty w nieprzekraczalnym terminie do dnia 31 stycznia 2022 r.:

  1. W przypadku niezłożenia w terminie do dnia 31 stycznia 2022r.  pisemnego oświadczenia o wartości sprzedaży poszczególnych rodzajów napojów alkoholowych w punkcie sprzedaży w roku poprzednim, zezwolenie wygasa    z upływem 30 dni od dnia upływu terminu dopełnienia ww. obowiązku, jeżeli przedsiębiorca w terminie 30 dni od dnia upływu terminu do dokonania ww. czynności nie złoży oświadczenia wraz z jednoczesnym dokonaniem opłaty dodatkowej w wysokości 30% opłaty określonej w art. 111 ust 2 ustawy z dnia 26 października 1982r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi .
  1. W przypadku niedokonania w terminie do dnia 31 stycznia 2022 r. opłaty w wysokości określonej w art. 111 ust. 2 i 5 ustawy z dnia 26 października 1982r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz. U. z 2021 r. poz. 1119), zezwolenie wygasa z upływem 30 dni od dnia upływu terminu dopełnienia ww. obowiązku, jeżeli przedsiębiorca w terminie 30 dni od dnia upływu terminu do dokonania ww. czynności nie wniesie raty  opłaty określonej w art. 111 ust. 2 albo 5 ww. ustawy, powiększonej o 30% tej opłaty.

Przedsiębiorca, którego zezwolenie wygasło z ww. przyczyn, może wystąpić z wnioskiem o wydanie nowego zezwolenia nie wcześniej niż po upływie 6 miesięcy od dnia wydania decyzji o wygaśnięciu zezwolenia.

Załączniki

Plik Wielkość pliku
doc Oswiadczenie-o-wartosci-sprzedazy-rok-2022 49 KB