Konkurs fotograficzny

Regulamin konkursu fotograficznego
KARPACKIE GWIEZDNE NIEBO W OBIEKTYWIE
 
W RAMACH REALIZACJI PROJEKTU „Karpackie Gwiezdne Niebo”
§ 1. Organizator konkursu
1. Organizatorem konkursu jest Stowarzyszenie na rzecz Innowacyjności i Transferu Technologii „Horyzonty”
2. Nazwa konkursu dla celów organizacyjnych oraz informacyjnych brzmi:
KARPACKIE GWIEZDNE NIEBO W OBIEKTYWIE, zwany dalej „Konkursem”.
3. Konkurs organizowany jest ramach realizacji projektu pn. „Karpackie Gwiezdne Niebo” współfinansowanego przez Unię Europejską i Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego i budżetu państwa w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Polska-Białoruś-Ukraina 2014-2020 oraz z budżetu Województwa Podkarpackiego.
§ 2. Cel konkursu
Celem konkursu jest uchwycenie na fotografii różnorodnych form Karpackiego gwiezdnego nieba.
Najistotniejszym elementem konkursu jest ukazanie i promocja Parku Gwiezdnego Nieba Bieszczady.
§ 3. Uczestnicy konkursu
1. Konkurs skierowany jest do mieszkańców województwa podkarpackiego.
2. Konkurs adresowany jest dla dzieci i młodzieży w wisku do 18 lat.
3. Udział w Konkursie jest bezpłatny.
4. Warunkiem uczestnictwa w Konkursie osoby niepełnoletniej jest wyrażenie zgody jej
przedstawiciela ustawowego na uczestnictwo w Konkursie- (Załącznik nr 2 Regulaminu).
§ 4. Zasady konkursu
1. Do Konkursu mogą zostać zgłoszone jedynie te fotografie, które nie zostały uprzednio  zgłoszone do innego konkursu, nie były nigdzie publikowane.
2. Tematyka fotografii zgłaszanych do konkursu musi nawiązywać do różnorodności Parku Gwiezdnego Nieba Bieszczady.
3. Uczestnik może zgłosić do konkursu maksymalnie 3 zdjęcia.
4. Zgłoszone do konkursu zdjęcia muszą być w formacie JPG, rozdzielczość zdjęcia  min 2200 px krótszy bok.
5. Organizator zastrzega sobie prawo do wyłączenia z udziału w Konkursie fotografii o niskiej jakości technicznej, przesłanych w innym formacie niż ww., rozdzielczości, wielkości pliku, przekazane po terminie lub w inny sposób naruszające niniejszy regulamin.
6. Zdjęcia wraz z wypełnionym formularzem zgłoszeniowym (załącznik nr 1 Regulaminu) oraz zgodę przedstawiciela ustawowego lub opiekuna na uczestnictwo w konkursie osoby niepełnoletniej (Załącznik nr 2 Regulaminu) należ nadsyłać w terminie do 08.10.2021r. na adres: . Wypełnione i podpisane formularze należy zeskanować i przesłać w formie elektronicznej. Zdjęcia nadesłane na inny adres nie będą brane pod uwagę.
7. Na zdjęciu nie może być podpisu, daty ani żadnego oznaczenia umożliwiającego rozpoznanie autora.
8. Do każdego zdjęcia należy dołączyć następujące informacje: autora zdjęcia tytuł zdjęcia, opis (miejsce, czego dotyczy) , jak podano w załączniku 1.
9. Uczestnik poprzez przesłanie formularza zgłoszeniowego do Konkursu potwierdza, że każde zgłoszone przez niego do konkursu zdjęcie jest oryginalne, jest wynikiem jego osobistej,  samodzielnej twórczości, nie narusza praw, dóbr i godności osób trzecich oraz, że przysługują  mu prawa autorskie do zdjęcia w pełnym zakresie, jak również, że prawa te nie są w żaden  sposób ograniczane lub obciążone na rzecz osób trzecich oraz, że osoba przekazująca prace  konkursowe ma zgodę osób, których wizerunki utrwalono na fotografiach, i uprawnienia do  wyrażania zgody na wykorzystanie tych wizerunków na cele Konkursu.
10. W przypadku wystąpienia przez osobę trzecią z roszczeniami wynikającymi z tytułu naruszenia praw określonych powyżej, uczestnik konkursu zrekompensuje organizatorowi, jako  osoba wyłącznie odpowiedzialna, koszty poniesione w związku ze skierowaniem przeciwko niemu roszczeń odszkodowawczych, pokrywając wszelkie zobowiązania organizatora, jakie  powstaną z tego tytułu.
11. Udział w konkursie jest jednoznaczny z nieodpłatnym udzieleniem prawa do nieodpłatnego  wykorzystywania prac w celu powielania i druku w dowolnej liczbie publikacji drukowanych i  cyfrowych związanych z konkursem i projektem w ramach którego jest organizowany konkurs, w dowolnym nakładzie, używania ich w Internecie oraz w innych formach utrwaleń, tj. wydawnictwa, materiały promocyjne, prezentacje, a także do prezentowania prac na wystawach, kampaniach promujących.
§ 5. Komisja konkursowa
1. W celu przeprowadzenia konkursu zostanie powołana trzy osobowa Komisja oceniająca nadesłane prace.
2. Zadaniem Komisji konkursowej jest:
1) kwalifikacja do oceny nadesłanych prac;
2) ocena nadesłanych prac;
3) wybór 3 najlepszych prac w obu kategoriach wiekowych
4) wyróżnienie 10 najlepszych prac i opublikowanie na stronie www.carpathiansky.com oraz na profilu Stowarzyszenia na Facebooku.
4. Decyzja Komisji konkursowej w sprawie wyboru prac jest ostateczna i nie podlega odwołaniu.
§ 6. Nagrody  w konkursie
1.Komisja konkursowa wybiera 3 najlepsze zdjęcia, których autorzy otrzymają nagrody rzeczowe.
2.Wykaz nagród rzeczowych:
I miejsce –  selfi stick, power bank, saszetka rowerowa, torba turystyczna, kubek
II miejsce – puzzle, power bank, saszetka rowerowa, torba turystyczna, kubek
III miejsce – power bank, saszetka rowerowa, torba turystyczna, kubek
Ogłoszenie wyników konkursu nastąpi  15.10.2021r.
§ 7. Wyróżnienia
1. Komisja konkursowa wybiera 10 zdjęć, które zostaną zaprezentowane na stronie www.carpathiansky.com oraz na profilu Stowarzyszenia na Facebooku.
2. Lista nagrodzonych i wyróżnionych autorów zdjęć zostanie opublikowana na stronie internetowej
www.horyzonty.man.rzeszow.pl oraz na profilu Stowarzyszenia na Facebooku.
§ 8. Postanowienia końcowe
1. Pytania w sprawach dotyczących konkursu można kierować do przedstawiciela Organizatora:
Anna Latusek, , Tel. 731 001 447
Informacje dodatkowe w załącznikach

Załączniki

Plik Wielkość pliku
doc Konkurs-fotograficzny-KGN-za-aczniki 2 MB
pdf Regulamin-konkursu-KGN 186 KB