Informacja o zmianie wysokości stawek opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Urząd Gminy w Baligrodzie zawiadamia, że uchwałą Rady Gminy w Baligrodzie nr XXXIII.174.2021 z dnia 02 grudnia 2021 roku zostały ustalone nowe stawki opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Szczegóły w załączniku.

Informacja

Usługi w zakresie odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych z terenu Gminy Baligród w 2022r. świadczy Leskie Przedsiębiorstwo Komunalne Sp. z o.o ul. Przemysłowa 11, 38-600 Lesko wybrane w wyniku przetargu nieograniczonego, który odbył się dnia 19.11. 2021r.

Awaria

Awaria sieci wodociągowej w Baligrodzie

Informacja o zamiarze przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na odbieranie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy

W związku z nowelizacją ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 888 z późn. zm.), zgodnie z art. 6c ust. 3c, Wójt Gminy Baligród informuje o zamiarze przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na odbieranie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne.

Zbiórka odpadów wielkogabarytowych

Urząd Gminy w Baligrodzie zawiadamia, że dnia 14 września 2021 roku /wtorek/ od godz. 7.00 odbędzie się zbiórka odpadów wielkogabarytowych, zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego (kompletnego).

Informacja dla mieszkańców miejscowości Baligród

Urząd Gminy w Baligrodzie informuje, że w dniu 23.08.2021r. w związku z prowadzeniem prac na sieci wodociągowej i czyszczeniem sieci wystąpią przerwy w dostawie wody.

Informacja dla mieszkańców miejscowości Bystre

Urząd Gminy w Baligrodzie informuje, że w związku z usuwaniem awarii rurociągu w dniu 23.08.2021r.od godz. 7.00 w miejscowości Bystre będzie przerwa w dostawie wody do czasu usunięcia awarii.

Informacja dla mieszkańców miejscowości Bystre

Urząd Gminy w Baligrodzie informuje, że w związku z usuwaniem awarii rurociągu w dniu 18.08.2021r. od godz. 7.00 w miejscowości Bystre będzie przerwa w dostawie wody do czasu usunięcia awarii.