Wprowadzone przez Mariusz Hebda

Podpisanie umowy o dofinansowanie projektu Montaż kolektorów słonecznych, ogniw fotowoltaicznych, pomp ciepła oraz kotłów na pelet w gospodarstwach domowych na terenie Gmin: Baligród i Wojaszówka

Dnia 27 grudnia 2018 Wójt Gminy Wojaszówka Sławomir Stefański reprezentujący Beneficjenta i Partnera Beneficjenta Gminę Baligród podpisał umowę o dofinansowanie projektu Montaż kolektorów słonecznych, ogniw fotowoltaicznych, pomp ciepła oraz kotłów na pelet w gospodarstwach domowych na terenie Gmin: Baligród i Wojaszówka. Całkowita wartość projektu 10 179 339,00zł, kwota dofinansowania ze środków Funduszu wynosi 7 895 769,00zł.

Wniosek o dofinansowanie projektu Montaż kolektorów słonecznych, ogniw fotowoltaicznych, pomp ciepła oraz kotłów na pelet w gospodarstwach domowych na terenie Gmin: Baligród i Wojaszówka

Gmina Baligród jako partner Beneficjenta, wspólnie z Gminą Wojaszówka złożyła wniosek o dofinansowanie projektu pn. „Montaż kolektorów słonecznych, ogniw fotowoltaicznych, pomp ciepła oraz kotłów na pelet w gospodarstwach domowych na terenie Gmin: Baligród i Wojaszówka” z środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w Ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020, Numer naboru RPPK.03.01.00-IZ-00-18-001/16,  Oś priorytetowa III. Czysta energia, Działanie Działanie 3.1 Rozwój OZE