Wprowadzone przez Mariusz Hebda

Podpisanie umowy na dostawę i montaż instalacji fabrycznie nowych urządzeń oraz wykonanie i wdrożenie Systemu Zarządzania Energią pochodzącą z Odnawialnych Źródeł Energii, dla mieszkańców Gminy Baligród

Gmina Baligród w dniu dzisiejszym tj. 12.08.2019 podpisała umowę z firmą NOVUM Centrum Techniki Grzewczej i Sanitarnej , Stanisław Markiewicz, ul. Michała Mięsowicza 2, 38-400 Krosno na dostawę i montaż instalacji fabrycznie nowych urządzeń oraz wykonanie i wdrożenie Systemu Zarządzania Energią pochodzącą z Odnawialnych Źródeł Energii, dla mieszkańców Gminy Baligród realizowanej w ramach umowy o dofinansowanie projektu pn. „Montaż kolektorów słonecznych, ogniw fotowoltaicznych, pomp ciepła oraz kotłów na pelet w gospodarstwach […]

Montaż kolektorów słonecznych, ogniw fotowoltaicznych, pomp ciepła oraz kotłów na pelet w gospodarstwach domowych na terenie Gmin; Baligród i Wojaszówka

Projekt realizowany jest w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na latach 2014-2020 Oś priorytetowa III. Czysta energia Działanie 3.1 Rozwój OZE Umowa o dofinansowanie nr RPPK.03.01.00-18-0002/17 z dnia 27.12.2018 r.   Projekt realizowany jest przez Gminę Wojaszówka w partnerstwie z Gminą Baligród. Głównym celem projektu jest zwiększenie poziomu produkcji energii z odnawialnych źródeł energii. Przedmiotem projektu jest montaż kolektorów słonecznych, ogniw fotowoltaicznych, pomp […]

Podpisanie umowy o dofinansowanie projektu Montaż kolektorów słonecznych, ogniw fotowoltaicznych, pomp ciepła oraz kotłów na pelet w gospodarstwach domowych na terenie Gmin: Baligród i Wojaszówka

Dnia 27 grudnia 2018 Wójt Gminy Wojaszówka Sławomir Stefański reprezentujący Beneficjenta i Partnera Beneficjenta Gminę Baligród podpisał umowę o dofinansowanie projektu Montaż kolektorów słonecznych, ogniw fotowoltaicznych, pomp ciepła oraz kotłów na pelet w gospodarstwach domowych na terenie Gmin: Baligród i Wojaszówka. Całkowita wartość projektu 10 179 339,00zł, kwota dofinansowania ze środków Funduszu wynosi 7 895 769,00zł.

Wniosek o dofinansowanie projektu Montaż kolektorów słonecznych, ogniw fotowoltaicznych, pomp ciepła oraz kotłów na pelet w gospodarstwach domowych na terenie Gmin: Baligród i Wojaszówka

Gmina Baligród jako partner Beneficjenta, wspólnie z Gminą Wojaszówka złożyła wniosek o dofinansowanie projektu pn. „Montaż kolektorów słonecznych, ogniw fotowoltaicznych, pomp ciepła oraz kotłów na pelet w gospodarstwach domowych na terenie Gmin: Baligród i Wojaszówka” z środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w Ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020, Numer naboru RPPK.03.01.00-IZ-00-18-001/16,  Oś priorytetowa III. Czysta energia, Działanie Działanie 3.1 Rozwój OZE