Wprowadzone przez Mariusz Hebda

Informacja o zasiłkach (500+)

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Baligrodzie informuje, że świadczenie wychowawcze (500+) oraz zasiłki rodzinne będą wypłacane 28 stycznia 2020r.

KOMUNIKAT

Wójt Gminy Baligród informuje, że dnia 15 stycznia 2020r. Bankowy Fundusz Gwarancyjny (BFG) wydał decyzję o rozpoczęciu przymusowej restrukturyzacji Podkarpackiego Banku Spółdzielczego (PBS) z siedzibą w Sanoku, który prowadził obsługę rachunków Urzędu Gminy Baligród i podległych jednostek organizacyjnych (przy zastosowaniu przepisów ustawy – Prawo Zamówień Publicznych). W wyniku podjętych czynności przez BFG,  Gmina Baligród jak i 33 inne samorządy z terenu województwa podkarpackiego utraciły 42,60% […]

Ważny Komunikat

Urząd Gminy w Baligrodzie informuję, że Bankowy Fundusz gwarancyjny dokonał restrukturyzacji Podkarpackiego Banku Spółdzielczego i tym samym jest już możliwe dokonywanie wpłat na dotychczasowe konto Urzędu Gminy Baligród

Informacja

Usługi w zakresie odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych z terenu Gminy Baligród w 2020r. świadczy Leskie Przedsiębiorstwo Komunalne Sp. z o.o ul. Przemysłowa 11, 38-600 Lesko wybrane w wyniku przetargu nieograniczonego, który odbył się dnia 03.12. 2019r.  

Rozpoczęto montaż pierwszych instalacji OZE

Rozpoczęto montaż pierwszych instalacji Odnawialnych Źródeł Energii z Projektu realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na latach 2014-2020 Oś priorytetowa III. Czysta energia Działanie 3.1 Rozwój OZE Umowa o dofinansowanie nr RPPK.03.01.00-18-0002/17 z dnia 27.12.2018 r. Dla przypomnienia informujemy że przedmiotem projektu jest montaż kolektorów słonecznych, ogniw fotowoltaicznych, pomp ciepła oraz kotłów na pelet w gospodarstwach domowych na terenie Gmin: Baligród i Wojaszówka. Całkowita Wartość projektu  – 10 179 […]

Lokalny program rewitalizacji gminy Baligród na lata 2016-2023

W związku z pozytywnym zaopiniowaniem wniosku „Rewitalizacja w Gminie Baligród” Urząd Gminy do 14.09.2018 r. złoży odpowiednie dokumenty, dzięki czemu możliwa będzie realizacja programu. Program ten rozłożony jest na 7 lat (2016-2023) i dotyczy nie tylko odnowy Gminy w sferze technicznej, ale także społecznej, gospodarczej, środowiskowej i przestrzenno-funkcjonalnej. Pierwsze 2 lata przeznaczone zostały na omówienie zagadnień związanych z programem poprzez spotkania z Dyrektorem Instytutu Doradztwa Europejskiego – Innowacja s.c. dr. […]