Montaż kolektorów słonecznych, ogniw fotowoltaicznych, pomp ciepła oraz kotłów na pelet w gospodarstwach domowych na terenie Gmin; Baligród i Wojaszówka

Projekt realizowany jest w ramach

Regionalnego Programu Operacyjnego

Województwa Podkarpackiego na latach 2014-2020

Oś priorytetowa III. Czysta energia

Działanie 3.1 Rozwój OZE

Umowa o dofinansowanie nr RPPK.03.01.00-18-0002/17 z dnia 27.12.2018 r.

 

Projekt realizowany jest przez Gminę Wojaszówka w partnerstwie z Gminą Baligród.

Głównym celem projektu jest zwiększenie poziomu produkcji energii z odnawialnych źródeł energii.

Przedmiotem projektu jest montaż kolektorów słonecznych, ogniw fotowoltaicznych, pomp ciepła oraz kotłów na pelet w gospodarstwach domowych na terenie Gmin: Baligród i Wojaszówka.

 

Wartość projektu ogółem – 10 179 339,00 zł

Wydatki kwalifikowane – 9 399 725,00 zł

Wartość dofinansowania z UE z EFRR – 7 895 769,00 zł