Podpisanie umowy na dostawę i montaż instalacji fabrycznie nowych urządzeń oraz wykonanie i wdrożenie Systemu Zarządzania Energią pochodzącą z Odnawialnych Źródeł Energii, dla mieszkańców Gminy Baligród

Gmina Baligród w dniu dzisiejszym tj. 12.08.2019 podpisała umowę z firmą NOVUM Centrum Techniki Grzewczej i Sanitarnej , Stanisław Markiewicz, ul. Michała Mięsowicza 2, 38-400 Krosno na dostawę i montaż instalacji fabrycznie nowych urządzeń oraz wykonanie i wdrożenie Systemu Zarządzania Energią pochodzącą z Odnawialnych Źródeł Energii, dla mieszkańców Gminy Baligród realizowanej w ramach umowy o dofinansowanie projektu pn. „Montaż kolektorów słonecznych, ogniw fotowoltaicznych, pomp ciepła oraz kotłów na pelet w gospodarstwach domowych na terenie Gmin: Baligród i Wojaszówka” finansowanych z środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w Ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 dla Osi priorytetowej III. Czysta Energia Działanie 3.1 Rozwój OZE. Wynagrodzenie ryczałtowe przysługujące wykonawcy za wykonanie przedmiotu umowy wynosi 5 108 734,80zł